Found: 379  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มินิเอ็มบีเอ" ใน "มินิฟาร์ม" เครือข่ายเกษตรริมทางรถไฟ : นวัตกรรมการสร้างสุขภาพจากชุมชน / โดย ไกรเ...
ชื่อผู้แต่งไกรเลิศ ทวีกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกS494.5.A65 ก976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ไร่ ได้ 1 แสน / สมพงษ์ บัวแย้ม
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ บัวแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทานตะวัน, 2557
เลขเรียกS494.5.S95 ส262,630 ส263ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง114 ปี ก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง [electronic resource] / กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรแล...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2549]
เลขเรียกHC445 ห153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ไร่ครึ่งพึ่งตนเอง เกษตรประณีตในพื้นที่ขนาดเล็ก / ปรียชยา คล้ายทวน ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกS494.5.A4 ส52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ประสบการณ์เกษตรผสมผสานภาคเหนือ / ณรงค์ คงมาก, เขียน.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสานแสงอรุณ, 2539.
เลขเรียกS471.ท92ห4 ณ42,634.99 ณ211ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6....ปีสู่การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2542-2547) : โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2547.
เลขเรียกHD1333.T52N65 ห111 2542-47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6...ปีสู่การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2542- 2547) : โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียก630.9593 ห111 2542-2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm vol.13 : กลับบ้านไปทำเกษตร / วิรัชญา จารุจารีต, บรรณาธิการ
เลขเรียก630 ก451 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm vol.13 : กลับบ้านไปทำเกษตร / วิรัชญา จารุจารีต,บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2561
เลขเรียก630 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm vol.15 : เกษตรในเมือง Urban farming / วิรัชญา จารุจารีต, บรรณาธิการ
เลขเรียก630 กม451 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol.15 : เกษตรในเมือง Urban Farming / วิรัชญาจารุจารีต.
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียก630 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSmart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เอกรินท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียก631.584 ส299 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเครื่องจักรกลการเกษตรพื้นบ้านกับการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม / สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก...
พิมพลักษณ์[ราชบุรี] : สำนักงาน, 2533.
เลขเรียกS683 .ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมู่บ้านแม่จันหลวง จังหวัดเชียงราย / นุชนาฏ พุ่มวิเศษ = The pr...
ชื่อผู้แต่งนุชนาฏ พุ่มวิเศษ, 2520-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูบที่ดิน กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถคำตัน เดชา วิลาวรรณ และ อาท...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียก630
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา