Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย = Limits of ideological domination and the formation of social c...
ชื่อผู้แต่งเทอร์ทั่น, แอนดรูว์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน, 2551.
เลขเรียกHD1537.T5 ท74 2551,303.49593 ท69ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอของจังหวัดนครปฐม / สุณิสา ฉลาดแพทย์.
ชื่อผู้แต่งสุณิสา ฉลาดแพทย์, 2503-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีกิจการเลี้ยงสัตว์ในภาคตะวั...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ บุณยะวันตัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียกHD1537.ท9 จ64,331.127 จ337ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 3 / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกSB950.3.T5 ก643 2548,W20.5 ส863ก 2548,วจ 363.192 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 4 : เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มนั้าท่าจีน-แม่กลอง "พลิกฟื้นท่...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกS494.5.S86 ก65,363.192 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development) : ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : เอกสารวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาแบบยั่งยืน : ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (2534 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
เลขเรียกQH541 อ885,333.715 ก525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ : เอกสารการประชุมวิชาการประเพณี ... 24-25 สิงหาคม 2543 ณห้องประชุม 50...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ-มหิดล-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 8 : 2543 : สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, 2543.
เลขเรียกHC445 ก482ก ล.1-2 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับรูปแบบการทำนาปลอดสารพิษของชาวนาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวนาหมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้...
ชื่อผู้แต่งสมเสก เนตรสว่าง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกSB191.R5 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = The feasibility ...
ชื่อผู้แต่งกรองทิพย์ แซ่โอ้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.
เลขเรียก636.232 ก187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ทำนาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน (จั...
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกSB951 ส319ก,363.7384 ส319ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก / โดย ธัญญาภร นิจวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งธัญญาภร นิจวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกDS588.ต1 ธ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร จังหวัดนครปฐม = Intercensal survey of agriculture changwat Nokhon ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 25--
เลขเรียก630.20112 ก525
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ... จังหวัดนครปฐม / สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม สำนักงานสถิติแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกS471.T52N3 ก525 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 25 - จังหวัดนครปฐม / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2526-.
เลขเรียกS294.ต1 ส6น2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2526 จังหวัดนครปฐม / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2527]
เลขเรียกS542.T364 ส691นฐ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา