Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ปี การปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียก333.31 ก557ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่วิจัยระบบสุขภาพและการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก : รายงานวิจัย / ณรงค์ เนตรสาริกา.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เนตรสาริกา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2549.
เลขเรียก362.104258 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท / จันทนา ใจจิตร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร, 2553.
เลขเรียกSB370.P86 ก446,634.310223 จ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชื่อผู้แต่งฉลอง โชติกะคาม พลตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2539
เลขเรียกS494.5.S86 ฉ-ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร / โดย ฉลอง โชติกะคาม
ชื่อผู้แต่งฉลอง โชติกะคาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, [2539?]
เลขเรียกS494.5.S86 ฉ151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและความมั่นคงแห่งชาติ / ฉลอง โชติกะคาม.
ชื่อผู้แต่งฉลอง โชติกะคาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2538.
เลขเรียก630 ฉ151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทำแผนที่ระดับจังหวัดแสดงรายละเอียดถึงระดับตำบล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : SFPP-2 : ฝ่ายบริหารงานคอมพิวเตอร์ กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร ; [ขอนแก่น] : Rural Resource Systems Project & ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกS494.5.D3 ค695จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทำแผนที่ระดับประเทศ แสดงรายละเอียดถึงระดับจังหวัด
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : SFPP-2 : ฝ่ายบริหารงานคอมพิวเตอร์ กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร ; [ขอนแก่น] : Rural Resource Systems Project & ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกS494.5.D3 ค695 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทำแผนที่ระดับภาคแสดงรายละเอียดถึงระดับอำเภอ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : SFPP-2 : ฝ่ายบริหารงานคอมพิวเตอร์ กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร ; [ขอนแก่น] : Rural Resource Systems Project & ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกS494.5.D3 ค695ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเกษตรของไต้หวัน / โกสินทร์ สายแสงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ สายแสงจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 25--.
เลขเรียก630 ก966พ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเกษตรของไต้หวัน / โดย โกสินทร์ สายแสงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ สายแสงจันทร์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2515.
เลขเรียกHD2066 .ก94,631.51 ก88พ 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองดูแผนที่เศรษฐกิจโซเวียต / ปโยตร์ โครอพ.
ชื่อผู้แต่งโครอพ, ปโยตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประภาคาร, 2531.
เลขเรียกHN523 ค94,330.947 ค 973 ม 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 2 / กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนที่ และการพิมพ์, 2537.
เลขเรียก630 พ534ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน วันที่ 26-30 เมษายน 2536 ณ ศูนย์ศึกษาการพ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (2536 : ฉะเชิงเทรา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนที่และการพิมพ์, 2536.
เลขเรียกS494.5.S86 ก473ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปโครงการ "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ มาตราส่วนใหญ่ (1:25,000) เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, แผนที่, 2554.
เลขเรียกS494.5.D3 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา