Found: 1,700  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กาดงัว" (ตลาดงัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียกSF207 .ช75 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี: บทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สั...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกAC158 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2537?]
เลขเรียก630.0724 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ก7 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ปี กรมวิชาการเกษตร
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2533]
เลขเรียกS293 ว546,630.4 ก169ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ทก ท592 [2542],378.12 ท592ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะผลิตกรรมการเกษตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฯ, 2553.
เลขเรียกLG395.T5ม7 ส64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 / [กองบรรณาธิการ ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิโครงการหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2548]
เลขเรียกS544.5.T5 ค962ส 2548,630.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533-2537 / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกLG395.K3 ส733 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533-2537 / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2537.
เลขเรียกLG395.ท9ก7 ส645,378.593 ทม0415ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี มก. ธรรมชาติ เทคโนโลยีและชีวิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกS542.T5 น594
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[สถานการณ์และความเสี่ยงของสินค้าเกษตรไทย = Agriculture@risk] / สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2557].
เลขเรียกHD9016.T5 ส179 2557,338.17 ส179 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAgricultural and food ethics : The studies of value system that promotes food security and environme...
ชื่อผู้แต่งSoraj Hongladarom, researcher.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAhriculture@risk สถานการณ์และความเสี่ยงของสินค้าเกษตรไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
เลขเรียกS493 ส-อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา