Found: 583  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555.
เลขเรียกHD1333.T5 ส691 2555,333.31593 ก557ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์ / สุริยา สมุทคุปติ์ ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538.
เลขเรียกHD8039.F3 ก181,631.092 ส863ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่...
ชื่อผู้แต่งธนรักษ์ เมฆขยาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก330.9593 ธ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทุนทางสังคมในการดำเนินงานธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวสวนคลองกระจง ตำบ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ จินานุวัฒนา 2519-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHM708 .ก32 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร = Alternative development process ...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สิรสุนทร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD8039.F32.T5 .พ62 2551,630.9593 พ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรร...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD1491.T52S2 ด842 2557,630 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเหนือคลอง...
ชื่อผู้แต่งสันติ ราชรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.
เลขเรียก307.14 ส582ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอละแม จังห...
ชื่อผู้แต่งรัชดา เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์[ชุมพร] : กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ร331 2557,630.92 ร331ก2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ อำเภอละแม จังหวั...
ชื่อผู้แต่งรัชดา เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์ชุมพร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินชุมพร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32ท9 ร62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547.
เลขเรียกTD313.ท9 ก176 2547,333.91 พ17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันตกของประเทศไทย : ราย...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
เลขเรียก630.715 ส35ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันตกของประเทศไทย : ราย...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกวจ S494.5.S86 ส724,630.715 ส724ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา