Found: 106  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่...
ชื่อผู้แต่งธนรักษ์ เมฆขยาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก330.9593 ธ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร = Alternative development process ...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สิรสุนทร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD8039.F32.T5 .พ62 2551,630.9593 พ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นธุรกิจโรงสีชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กลุ่มเกษตรกร...
ชื่อผู้แต่งนันทิยา หุตานุวัตร
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
เลขเรียกSB191.R5 น431,650.1 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพนอกการเกษตร : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ต. บ้านต๊ำ อ.เม...
ชื่อผู้แต่งปรียา เกิดโชคชัย
พิมพลักษณ์2537
เลขเรียก307.12 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ใบบัว และการศึกษาศักยภาพการผลิตใบบัว = knowledg...
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2558.
เลขเรียกSB205.L7 พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ใบบัวและการศึกษาศักยภาพการผลิตใบบัว = Knowledge ...
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555.
เลขเรียกSB205.L7 พ42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวการณ์เสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / กาญ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกHD9282.T52 ก62 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เลี้ยงหมูป่าแม่กวงเพื่อการเป็นเครือข่ายที่เข็มแข็งและยั่งยืน อ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนังานภาค, 2549
เลขเรียกSF397.83.T5 ก95 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบบัญชีเพื่อการบริหารของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความเข้มแข...
ชื่อผู้แต่งรัชนียา บังเมฆ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก657 ร342ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าข้าว : กรณีศึกษากลุ่มผู้แปรรูปข้าว บ้า...
ชื่อผู้แต่งบุญยอด ศรีรัตนสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553.
เลขเรียก338.47664725 บ533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้แปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Dvevlopme...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียก633.73 ร468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนา ในจังหวัดมหาสารคาม / นิจพร มาจันทร์
ชื่อผู้แต่งนิจพร มาจันทร์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก630.715 น32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรรมการกลุ่มเกษตรกร ในภาคใต้ / สมคิด รัตนวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมคิด รัตนวงศ์
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกS494.5 ส234ก 2542,630.92 ส 142 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา