Found: 225  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่...
ชื่อผู้แต่งธนรักษ์ เมฆขยาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก330.9593 ธ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการปรับตัวของชุมชนเกษตรในพื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก : กรณีศึกษา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกานต์ เลิศอนันต์ 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร = Alternative development process ...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สิรสุนทร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD8039.F32.T5 .พ62 2551,630.9593 พ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตกาแฟ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers{u2019} ...
ชื่อผู้แต่งศราวุทธ์ กันธา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 633.73 ศ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อนที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 255...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ดวงแย้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 630.92 ท118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นธุรกิจโรงสีชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กลุ่มเกษตรกร...
ชื่อผู้แต่งนันทิยา หุตานุวัตร
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
เลขเรียกSB191.R5 น431,650.1 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพนอกการเกษตร : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ต. บ้านต๊ำ อ.เม...
ชื่อผู้แต่งปรียา เกิดโชคชัย
พิมพลักษณ์2537
เลขเรียก307.12 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ใบบัว และการศึกษาศักยภาพการผลิตใบบัว = knowledg...
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2558.
เลขเรียกSB205.L7 พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ใบบัวและการศึกษาศักยภาพการผลิตใบบัว = Knowledge ...
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555.
เลขเรียกSB205.L7 พ42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 2 (ตอน...
ชื่อผู้แต่งณัฐมน จันทวาลย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกTD313.ท9 ณ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ = Operation farmer groups in chiangmai thailand / โชติ นุช...
ชื่อผู้แต่งโชติ นุชม่วง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียก630.92 ช821ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตฝรั่ง จังหวัดขอนแก่น ปี 2544 / พรทิพา ราชสีทา
ชื่อผู้แต่งพรทิพา ราชสีทา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติตามโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตำบล...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร บุญประจง.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา