Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[โฟโต้ช้อป] Photoshop / ประสิทธิ์ จันเสรีกร, ถ่ายภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Image Focus, 2538.
เลขเรียก006.68 ฟ899 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe Photoshop 4 เทคนิค / [สมศักดิ์ จตุรจำเริญชัย]
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ จตุรจำเริญชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์สแควร์, 2540.
เลขเรียกT385 ส282 2540,005.369 ส282อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe photoshop 6 / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, ปิยะ นากสงค์ และ เจนจิรา ธรรมธิกูล.
ชื่อผู้แต่งประชา พฤกษ์ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2544].
เลขเรียกT385 ป4อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe photoshop 7 : ก้าวสู่การเรียนรู้ล้ำสมัย ด้วยโปรแกรมกราฟิกยอดนิยม / สุภาวดี หอพัฒนโศภิษฐ์
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี หอพัฒนโศภิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, 2547.
เลขเรียก006.68 ส74อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer art \& graphic design CS5 เส้นทางสู่การเป็นนัก graphic designer มืออาชีพ / วรเกษมสันต์ สิร...
ชื่อผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 2555.
เลขเรียกT385 ว184ค,006.686 ว113ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design for printing & publishing / อนัน วาโซะ
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
เลขเรียกNC997 อ165ก 2558,760 อ164ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design for pritng & publishing / อนัน วาโซะ
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561
เลขเรียกNC1001 อ-ก 2561,006.686 อ15ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator 5,6,7 / สมศักดิ์ จตุรจำเริญชัย.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ จตุรจำเริญชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [จัดจำหน่าย], 2540.
เลขเรียกT385 ส282(7) 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInsight Photoshop CS3 / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.
เลขเรียกT385 .ด42 2550,006.68 ด17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhotoshop 5 : visual guide & step by step / โดย กรภัทร์ สุทธิดารา, อรรณพ ขันธิกุล
ชื่อผู้แต่งกรภัทร์ สุทธิดารา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, [254-]
เลขเรียกT385 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhotoshop CS6 Basic / ธนกร ทองรักษา ; โกเมศ ศรีมงคล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธนกร ทองรักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2556
เลขเรียกT385 ธ132ฟ,006.68 ธ32ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhotoshop for lightroom users / สก๊อต เคลบี้.
ชื่อผู้แต่งเคลบี้,สก๊อต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรู ดิจิตอล คอนเท้น แอนด์ มีเดีย , 2557.
เลขเรียกTR 267.A355 ค762ฟ 2557,006.686 ค257ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProfessional photoshop : คู่มือการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับมืออาชีพ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Image Focus, 2539.
เลขเรียกT385 ป938 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องˆThe‰ adobe "Photoshop" lightroom book : คัมภีร์ Lightroom ระดับมืออาชีพ / Scott Kelby ; แปลและเรี...
ชื่อผู้แต่งเคลบี, สก็อตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์เกมเมอร์, 2550.
เลขเรียกT385 ค762ม,006.68 ค762อ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดเคล็ดลับ! พ่อมดกราฟิก Photoshop 4 effects magic : visual guide / Rhoda Grossman, เขียน ; กชก...
ชื่อผู้แต่งGrossman, Rhoda.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมกราฟ เพรส, 2541.
เลขเรียกT385 ก199,006.68 ก199ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา