Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวไทยนานาชาติปีพ.ศ.2551 เทิดชาย ช่วยบำรุง [Text]
ชื่อผู้แต่งเทิดชาย ช่วยบำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) 2552
เลขเรียก915.04 ท642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / จ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 27 : 2532 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียกS293 ก6ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 = The 35th Kasetsart University annual con...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 37 : 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกS530.3 ม246 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 33 = The 33rd Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 33 : 2538 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกS530.3 ม246 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2554 วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา (ครั้งที่ 21 : 2554 : สงขลา)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ5055.T5T54 ก482 2554,001.4 ว34 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ท424 2550,011.7 ค121ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 / จัดโดย ม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: บทคัดย่อ (ครั้งที่ 37 : 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียก011.7 ก782บ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ; 25-26 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติสำนักว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 7 : 2549 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้).
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สำนักงานวิจัยและส่งเสริมการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2549.
เลขเรียก630.07 ก475บ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก / จัดโดย สำนักนโยบายและแผน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2546.
เลขเรียกZ7164.C842 บ32,016.3071 บ14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาคต้น : ปีการศึกษา 2537 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.
เลขเรียก011.75 ก782บ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 : ภาคบรรยาย / สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียกS540.A2 ร451 2553,016.63 ก569ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 17 / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2543.
เลขเรียกLG395.ท9ท79 อ722,016 ส14ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานรวบรวมผลงานวิชาการฉบับเต็ม สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี (ครั้งที่ 1 : 2560 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา