Found: 754  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติแบบพหุสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกTP897 ก64 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ER)3 แนวความคิดในการย้อมสมัยใหม่ : Efficiency right first time, economy right on time, ecology rig...
ชื่อผู้แต่งแวน แพรี่, มาร์ค.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, [2547?].
เลขเรียก667.2 ว941อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมฯ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550.
เลขเรียก677.0283 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กลุ่มแพรพรรณ : กว่าจะเป็นธุรกิจชุมชนผ้าทอมือ / นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2545.
เลขเรียก338.7 น 486 ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี สิ่งทอไทยใต้พระบารมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2539
เลขเรียกHD9866.T5 ห65 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี สิ่งทอไทยใต้พระบารมี / [สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, [2550?]
เลขเรียก338.47677025 ห556 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี สิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, [2550]
เลขเรียกHD9866.T5 ห521 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี สิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2540
เลขเรียก923.8 ห556 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟิกส์, 2543.
เลขเรียก338.47677 ส457ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2539].
เลขเรียกHD9869.F32 ส53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, [254-?].
เลขเรียก338.47677 ส456ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมไหมไทย, 2550.
เลขเรียกอ 677 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้ร่มพระบารมี / [สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2550?]
เลขเรียกHD9866.T52 ห515 [2550?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้ร่มพระบารมี / [สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2550?]
เลขเรียกHD9866.T52 ห515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้ร่มพระบารมี / [สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2550?].
เลขเรียกHD9866.T52 ห515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา