Found: 99  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง บก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแก้ว, [254-]
เลขเรียกTX601 ร192,641.4 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhytoremediation of Surimi Wastewater by Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) / Chawisa Wattanapani...
ชื่อผู้แต่งChawisa wattanapanich.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการก่อตั้งธุรกิจ : นำเที่ยวเชิงธรรมชาิติ / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กุ๊ดพริ้น พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียก658 ก153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการด้านการผลิตและผลการดำเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมผัก-ผลไม้กระป๋องในภาคเหนือตอนบนของประเ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย สมกาล
เลขเรียก338.4 ส845ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการด้านการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรม ผัก-ผลไม้กระป๋องในภาคเหนือตอนบนของประ...
ชื่อผู้แต่งอรรคพงษ์ ด้วงยศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก664.853 อ341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ไทย = Creating brand strategy for thai frui...
ชื่อผู้แต่งฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกHD9220 ฐ349ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / สาขาวิชาเกษตรศาส...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียกSB357.28 ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้า ผักปลอดภัยในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / โดย ชุติเดช วิศาลกิตติ...
ชื่อผู้แต่งชุติเดช วิศาลกิตติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม / อานุภาพ สังข์ศรีอินทร์
ชื่อผู้แต่งอานุภาพ สังข์ศรีอินทร์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก635 อ625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมการเกษตรต่อการผลิต...
ชื่อผู้แต่งเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก631.86 ร861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก = Vegetable seed production / กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536.
เลขเรียก631.521 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการส่งออก อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, 25--.
เลขเรียก338.19 ส147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 4 : เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มนั้าท่าจีน-แม่กลอง "พลิกฟื้นท่...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกS494.5.S86 ก65,363.192 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยืดอายุการเก็บผักสด : รายงานการวิจัย = The prolonging storage life fresh vegetables / กุลยา ...
ชื่อผู้แต่งกุลยา จันทร์อรุณ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542.
เลขเรียกว664.8 ก476ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา