Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการส่งออก อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, 25--.
เลขเรียก338.19 ส147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและสถานการณ์พืชสวนไทย : รายงานการวิจัย / สมพร อิศวิลานนท์, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐกิจไทย : เส้นทางสู่ความสมดุล. การประชุมวิชาการ ประจำปี (2535 : ชลบุรี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2535.
เลขเรียก338.19 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและสถานการณ์พืชสวนไทย : รายงานการวิจัย / สมพร อิศวิสานนท์, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ชื่อผู้แต่งสมพร อิศวิลานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (Value engineering, VE) ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2559.
เลขเรียก664.853 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (value engineering, VE) ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559.
เลขเรียก338.47664853 ค695 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สับปะรดเยือกแข็ง (มอก. 425-2525) = Thai industrial standard / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525.
เลขเรียก658.56 ม 508 ม 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... = Annual Report ... / บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547-
เลขเรียก641.3 ช762ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร = Freezing technology of food / สงวนศรี เจริญเหรียญ
ชื่อผู้แต่งสงวนศรี เจริญเหรียญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสหมิตร, 2558.
เลขเรียกTP372.3 ส142 2558,641.6153 ส142ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีผักและผลไม้ / ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
ชื่อผู้แต่งปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียกTP370 ป-ท 2556,664 ป171ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) : อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง / กรมโรงง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกTP370.8 น928,664.88 ร92น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) : อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง / กรมโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก635 น928
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา