Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเบื้องต้น = Principles of transportation / ธีระเดช ริ้วมงคล.
ชื่อผู้แต่งธีระเดช ริ้วมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกHE151 ธ64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ = Marketing for tourism and hospitality / จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์.
ชื่อผู้แต่งจิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2554.
เลขเรียกG 155 .A1 จ37 2554,658.812 จ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศไทย ก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2554.
เลขเรียกQ175.52.T5 ป283 2554,607 ส291 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธ...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกHE8390.55 ส48,382.71 ส16ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ = Tourism and hospitality industry / ธนกฤต สังข์เฉย.
ชื่อผู้แต่งธนกฤต สังข์เฉย.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2550.
เลขเรียกG155.A1 ธ32 2550,910 ธ32อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ภาคบริการ / พิริยะ ผลพิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHD9987.T5 .พ64 2553,330 พ74ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทและความสำคัญของอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัยฯ, 2534].
เลขเรียกG155.5 ม585
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา