Found: 158  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง283 สินค้าบริการพิศดารจากญี่ปุ่น = 283 useful ideas from Japan / by Leonard Koren ; ธนิต ธรรมสุคติ...
ชื่อผู้แต่งโคเรน, เลียวนาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.
เลขเรียก338.0952 ค964ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCase study 10.0 : blue ocean / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร.
ชื่อผู้แต่งธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Brand Age Books, 2550.
เลขเรียกHF5415.12.T5 ธ63 2550,658.8 ธ471ค3
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMICE ไม่ได้แปลว่าหนู / บรรณาธิการ หทัยทิพย์ หงษ์ชูเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561
เลขเรียกT396 ม92 2561,338.4791 ม964 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe secret of service marketing / ผู้เขียน สมวงศ์ พงศ์สถาพร.
ชื่อผู้แต่งสมวงศ์ พงศ์สถาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นัทรีพับลิค, 2550.
เลขเรียกHD9980.5 .ส452 2550,658.8 ส16ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe world of standards and quality... : รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... / ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2550.
เลขเรียก658.562 ว67 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTQC winner 2004.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกHD62.15 .ท66 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best practices : TQC winner 2004
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHD62.15 ก436 2548,658.5 ท521 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best Prectices TOA Winner 2002 Thai Acrylic Fibre Co,. Ltd สถาบันเพิ่มพลผลิตแห่งชาติ [Te...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มพลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2547
เลขเรียกHD62.15 ก4 2547,658.5 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเบื้องต้น = Principles of transportation / ธีระเดช ริ้วมงคล.
ชื่อผู้แต่งธีระเดช ริ้วมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกHE151 ธ64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการตลาดบริการ = Service marketing management / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548.
เลขเรียกHF5415.5 .ย745 2548,658.8 ย419
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพของธุรกิจบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ธุรกิจสปา) : รายงานการวิจัย = Quality ...
ชื่อผู้แต่งญาศิณี อัศเวศน์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554
เลขเรียกวจ 658 ญ65ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ฉบับทบทวนความรู้ความเข้าใจ = Service industry management / นฤมล สุ่นสวัส...
ชื่อผู้แต่งนฤมล สุ่นสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2552.
เลขเรียกHD9980.5 น276,338.47 น 262 ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ = Marketing for tourism and hospitality / จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์.
ชื่อผู้แต่งจิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2554.
เลขเรียกG 155 .A1 จ37 2554,658.812 จ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ = Services marketing for managers / โดย ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
เลขเรียก658.8 ท228ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา