Found: 158  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. คณะวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, [2548].
เลขเรียก378.09593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ = INTEGRATED TOURISM MARKETING STRATE...
ชื่อผู้แต่งวิตติกา ทางชั้น
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกG155.U2 ว477ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอาบน้ำแร่ อบไอน้ำ และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังห...
ชื่อผู้แต่งภูมินทร์ วรวรรณ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกว 658.8 ภ668ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก กับ...
ชื่อผู้แต่งสุชารัตน์ แสงอรุณ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกG149 ส761ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะงานนิทรรศการเกี่ยวกับยานยนต์เพื่อรองรับการเป็นขอนแก่นไมซ์...
ชื่อผู้แต่งสุปรียา สืบสุนทร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 = Marketing strategies in tourism industry / สาขาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก910 ก287 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช, 2547.
เลขเรียก338.4791
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15 = Marketing strategies in tourism industry / สาขา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก910 กต328ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก : รายงานวิจัย = Development Strategi...
ชื่อผู้แต่งศิณีย์ สังข์รัศมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตหลังเหตุการณ์สึนามิ / กิตติกร ไสยรินทร์.
ชื่อผู้แต่งกิตติกร ไสยรินทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
เลขเรียกHF5415.12.T5 ก6ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนของที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) เข...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐินี ศรีวงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ณ62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยและ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน = Chinese outbo...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกG155.T4 ก-ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี / ยุพา สะรุโณ
ชื่อผู้แต่งยุพา สะรุโณ
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2559
เลขเรียกRes 338.4791 ย411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์อย่างยั่งยืน (มุมมองใหม่ผจญภัย) ในจังหว...
ชื่อผู้แต่งอังคณา อนุกูล.
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ศิริวรรณ สีห...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ สีหาราช
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกว 658.802
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา