Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT3425 .ส24 2546,343.07891 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์
ชื่อผู้แต่งคณาธิป ทองรวีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558
เลขเรียกKPT3425 ค127 2558,343.07891 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย = Thai law : เล่ม14 ธุรกิจและพาณิชย์ / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการโดย ธนาวัฒน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553
เลขเรียกKPT68 ก117 ล.14-36 2553-2554,340.09593 ส691ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายการท่องเที่ยวไทย = Thai tourism Law / ฉันทัช วรรณถนอม [text]
ชื่อผู้แต่งฉันทัช วรรณถนอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2560.
เลขเรียกKPT3425 ฉ261 2560,342.041 ฉ261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / สมยศ วัฒนากมลชัย
ชื่อผู้แต่งสมยศ วัฒนากมลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555
เลขเรียกHE147.5 ส274 2555,338 ส274ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / สมยศ วัฒนากมลชัย
ชื่อผู้แต่งสมยศ วัฒนากมลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียกHE147.5 ส274 2558,338 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา text
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2560
เลขเรียกHE 147.5 บ43 2560,338 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / โดย วินิจ วีรยางกูร.
ชื่อผู้แต่งวินิจ วีรยางกูร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียกG155.ท9 ว67,910 ว626ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS : รายงานการวิจัย / โดย สุม...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี วงษ์วิทิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกG155.T5 ส842ร 2547,338.4791593 ส842ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2550 (สตม.1/50) / สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว = Tourism laws / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
เลขเรียกKPT3425 .ก66 2550,915.93012 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและส่ง...
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2535?]
เลขเรียกKPT3425 A3 1992 พ46 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงใหม่ถึงปัจจุบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545.
เลขเรียกKPT3425 .พ46 2545,343.07891 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สูตรไพศาล, 2535.
เลขเรียกKPT3425.ก28 พ371 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา