Found: 2,913  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การจัดการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี" : รายงานการวิจัย / รุ่ง...
ชื่อผู้แต่งรุ่งรวี จิตภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553
เลขเรียกส.ร. 915.93 ร427ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ : กรณึศึกษาการนวดแผนไทยในจังหวัดภูเก็ต" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โคร...
ชื่อผู้แต่งประทีป เวทย์ประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกRA780.5 ป46 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่อ...
ชื่อผู้แต่งบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
เลขเรียกส.ร. 915.939 บ446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บูรพาทิตย์" / คณะผู้จัดทำ, พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2535.
เลขเรียกDS588.ต4 น64,959.3 บ747
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โอกาสหลังวิกฤตท่องเที่ยวไทย" : การสัมนา วันที่ 13 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ก...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา "โอกาสหลังวิกฤตท่องเที่ยวไทย" (2553 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ล๊อคอินดีไซน์เวิร์คม, 2553
เลขเรียกส.ร. 338.4791 ก27อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ธุรกิจสร้างสรรค์ = 108 Innovative business / กองบรรณาธิการเน็ตดีไซน์.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเน็ตดีไซน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2552.
เลขเรียกHF5030 ก52,338.7 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ชุมชนน่าเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้าน Hospitality management [text] / สำนักงานพัฒน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2551
เลขเรียก338.4791 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี วิทยาการจัดการ / สถาบันราชภัฏราชนครินทร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏราชนครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2542.
เลขเรียก378.1 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. คณะวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, [2548].
เลขเรียก378.09593 ส379ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต = 20 year Faculty of Management Science Suan Dusi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก378.05 รภ สด425วจ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ที่เที่ยว Unseen ยอดฮิต-ติดเทรนด์ / Thinknet.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิงค์เน็ต, [2554]
เลขเรียกG155.T5 ส473 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2528.
เลขเรียกDS566 .ก27ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2529.
เลขเรียกG155.ท9 ก64ย66 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2530 สู่อันดับโลกประเทศท่องเที่ยวชั้นนำ / ปรียาลักษณ์ โทณะวณิก
ชื่อผู้แต่งปรียาลักษณ์ โทณะวณิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา