Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อุตสาหกรรมขนาดย่อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีชนบทกรณีศึกษาภาคตะวันตก" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ /...
ชื่อผู้แต่งอภิเศก ปั้นสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHD2346.T52W47 อ46 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRIT ราชมงคลวิชาการ''42 : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 ระหว่าง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกT163.T5 ท592 2542,630.72 ส591ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = The Business management of ...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ กงสะเด็น
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 338.1 ช64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเซ็นเซอร์ที่ประดิษฐ์จากอนุภาคนาโน...
ชื่อผู้แต่งนิตยา ตาแม่ก๋ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558.
เลขเรียก000 น577ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ...
ชื่อผู้แต่งกนกพร ทรัพย์เจริญ
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 338.1 ก32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำ / เติมศักด...
ชื่อผู้แต่งเติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHD7483.55 ต74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ปี 2547 / กรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2547.
เลขเรียกG156.5.ก74 ก65 2547,338.1 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 = The 31st Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 31 : 2536 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก630 ก475ก ค.31
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 = The 32nd Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 32 : 2537 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2537.
เลขเรียก630 ก475ก ค.32
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 = The 34th Kasetsart Universty annual confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกQ101 .ก58 2539,630 ก782ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 = The 35th Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 35 : 2540 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2540.
เลขเรียก630 ก475ก ค.35
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2554 วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา (ครั้งที่ 21 : 2554 : สงขลา)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ5055.T5T54 ก482 2554,001.4 ว34 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์กับการจัดการสินค้าคงคลังของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร (กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งชาติรส สัมมะวัฒนา
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกHD9016.T52 ช63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2553.
เลขเรียกH62.A5 ก491,630.72 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / บรรณาธิการ, สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย: กรณีงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันคลังสมองของชาติ, 2553.
เลขเรียกH62.A5 ก64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา