Found: 357  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาบุคลากรสายวิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ธรรมทวีธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียก658.3 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี SIPA...ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์ = 10th Anniversary of SIPA...New Decade Innovation / สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน, 2557
เลขเรียกHD9696.63.T5 ท239 2557,338.47004 ส691ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษเนชั่น : จากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ : ผู้เขียน ; จักร์กฤษ เพิ่มพูล : บ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2544.
เลขเรียกPN5449.ท9 ธ35 2544,079.593 ธ15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วัน / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548-
เลขเรียกG465 .ภ655 2548,089.95911 ภ524ส ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วัน เล่ม 3 / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ; จณัญญา เตรียมอนุรักษ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โอเพนบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียก070.50942 ภ33ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForesight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ / สำนักงานคณะก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551.
เลขเรียกHC445 ส682,001.4 ฟ172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandbook \& directory ATDP 2003-2004.
ชื่อผู้แต่งสมาคมอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคม, [2547]
เลขเรียกHD9850.3 .อ73,677 อ244ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องITAP ไขปัญหาอุตสาหกรรม ITAP industrial solutions / ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกHD2346.T5 อ993 2553,338.9593 อ339
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLCI - LCA แนวปฎิบัติในกาคจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมอุกรณ์ท่อเหล็ก / กรมโรงงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรม, 2556.
เลขเรียกTD195.P66 น928 2556?,691.7 อ958
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง / กรมโรงงานอุต...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556
เลขเรียกHF5415.155 ก-อ 2556,664.3 ร92อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์พริกแกงมัสมั่น / กรมโรงงานอุตสา...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556
เลขเรียกHF5415.155 ก-อ 2556,664.1 ร92อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมเครื่องประกอบอาหาร / กรมโรงงาน...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556
เลขเรียก641.5 ก169อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา