Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม = MARKETING STRATEGIES FOR ECOTOURISM IN NAKHONPA...
ชื่อผู้แต่งเสาวคนธ์ บุญสมธป
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกG155.N38 ส938ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งทัศไนยวรรณ ดวงมาลา
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ท65 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / โดย ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกG155.T5 �563� 2559,910 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / โดย ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกG155.A1 บ72,910 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / บุญเลิศ ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟิร์นข้าหลวง, 2558-2559.
เลขเรียกG151 บ563,338.4791 บ563ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for Tourism Industry / รองศาสตราจ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียก338.4791 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดการท่องเที่ยว / ลาวรรณ เหมพิจิตร.
ชื่อผู้แต่งลาวรรณ เหมพิจิตร
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก338.4791 ล282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ = Marketing for tourism and hospitality / จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์.
ชื่อผู้แต่งจิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2554.
เลขเรียก658.812 จ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดวิวัฒน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / กมล รัตนวิระกุล.
ชื่อผู้แต่งกมล รัตนวิระกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการบริหารโรงแรมไทย, 2550.
เลขเรียกG156.5.B86 ก44 2550,338.4791 ก133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบริษัทนำเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทจำลองพระนครทราเวล = The potential development of a...
ชื่อผู้แต่งกัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกG154 ก412ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที...
ชื่อผู้แต่งอิสราภรณ์ ทนุผล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก338.4791 อ764กก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนแลพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว / ฉลองศรี พิมสมพงศ์.
ชื่อผู้แต่งฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกG155.T5 ฉ155 2556,338.4791 ฉ155ก11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว / ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ชื่อผู้แต่งฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกG155.T35 .ฉ17 2554,338.4791 ฉ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว / ฉลองศรี พิมลสมพงศ์.
ชื่อผู้แต่งฉลองศรี พิมลสมพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียกG155 ฉ155ก 2560,338.4791 ฉ17ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว/ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ชื่อผู้แต่งฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียก338.4797
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา