Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT3425 .ส24 2546,343.07891 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์
ชื่อผู้แต่งคณาธิป ทองรวีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558
เลขเรียกKPT3425 ค127 2558,343.07891 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย = Thai law : เล่ม14 ธุรกิจและพาณิชย์ / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการโดย ธนาวัฒน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553
เลขเรียกKPT68 ก117 ล.14-36 2553-2554,340.09593 ส691ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายการท่องเที่ยวไทย = Thai tourism Law / ฉันทัช วรรณถนอม [text]
ชื่อผู้แต่งฉันทัช วรรณถนอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2560.
เลขเรียกKPT3425 ฉ261 2560,342.041 ฉ261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว / สมยศ วัฒนากมลชัย
ชื่อผู้แต่งสมยศ วัฒนากมลชัย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554.
เลขเรียกHE147.5 .ส44 2554,388 ส274ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / สมยศ วัฒนากมลชัย
ชื่อผู้แต่งสมยศ วัฒนากมลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555
เลขเรียกHE147.5 ส274 2555,338 ส274ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / สมยศ วัฒนากมลชัย
ชื่อผู้แต่งสมยศ วัฒนากมลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียกHE147.5 ส274 2558,338 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / สมยศ วัฒนากมลชัย.
ชื่อผู้แต่งสมยศ วัฒนากมลชัย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียกHE147.5 .ส44 2559,388.042 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา text
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2560
เลขเรียกHE 147.5 บ43 2560,338 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / โดย วินิจ วีรยางกูร.
ชื่อผู้แต่งวินิจ วีรยางกูร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียกG155.ท9 ว67,910 ว626ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยว / ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
เลขเรียกG163 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS : รายงานการวิจัย / โดย สุม...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี วงษ์วิทิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกG155.T5 ส842ร 2547,338.4791593 ส842ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = Sustainable tourism development / ดลฤทัย โกวรรธนะกุล.
ชื่อผู้แต่งดลฤทัย โกวรรธนะกุล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
เลขเรียก338.4791 ด148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา [Text].
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพรส แอนด์ ดีไซน์ 2549.
เลขเรียกG154.7 บ563,338.4791 บ563ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา