Found: 925  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15th anniversary : The Thai Tapioca Flour Industrics Trade Association / สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งม...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย, 253-.
เลขเรียก633.682 ก445น15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18th anniversary : The Thai Tapioca Flour Industrics Trade Association / สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งม...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย, 253-.
เลขเรียก633.682 ก445ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18th anniversary the Thai Tapioca Flour Industries Trade Associations / [สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งม...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, [2537].
เลขเรียกHD9235.C36 ส45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ราชมงคลภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ; บรรณาธิการ มนัส อนุศิริ. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2548
เลขเรียก378.593 ม19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486-2546 / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกLG395.T5ศ6 ศ606 2546,378.5931 ศ529ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ทำเนียบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย'38-39 / เจ้าของ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย].
ชื่อผู้แต่งสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2538?].
เลขเรียกHD9661.ท9 ส46,668.406 ส16ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม... / กระทรวงอุตสาหกรรม [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551-
เลขเรียก354.593 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างเกาะชายฝั่งทะเล ในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน / โดย ประชุม สุว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2533.
เลขเรียก386.6 ก441
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างเกาะชายฝั่งทะเล ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน : รายงานสรุป / โ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2533.
เลขเรียก386.6 กข441
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย / จัดทำโดย สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543.
เลขเรียก613.85 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าระหว่างประเทศ / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2531].
เลขเรียกHF1594.55 ก43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยกับอาเซียน / สุนันทา จีรเวสน์วัฒนะ
ชื่อผู้แต่งสุนันทา จีรเวสน์วัฒนะ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา