Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe illustrator CS idea kit : จุดประกายแนวคิดใหม่ให้งานคุณ / แปลและเรียบเรียงโดย ชิตพงษ์ กิตตินร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว, 2547.
เลขเรียกT385 อ136ช,006.6869 ฮ87อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe illustrator CS3 : classroom in a book / [เขียนโดย Adobe Creative Team ; แปลและเรียบเรียงโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์เกมเมอร์, 2551.
เลขเรียกT385 อ136ฉ,006.686 น36อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design for pritng & publishing / อนัน วาโซะ
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561
เลขเรียกNC1001 อ-ก 2561,006.686 อ15ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator CS2 รู้เร็วเรียนลัดกับ Workshop / ชาตพล นภาวารี.
ชื่อผู้แต่งชาตพล นภาวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียก006.686 ช24อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator CS3 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ, ปิยะ นากสงค์
ชื่อผู้แต่งชลมารค พันธ์สมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกT385 ช225อ 2551,006.68 อ74อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator CS3 เรียนลัดเป็นเร็ว : ออกแบบเวคเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ / ชลมารค พันธุ์สมบัติ, เขี...
ชื่อผู้แต่งชลมารค พันธ์สมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550.
เลขเรียกT 385 ช225อ 2550,006.68 ช44อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator CS5 จากมือใหม่--สู่มือเซียน / เขียนโดย วันชัย แซ่เตีย
ชื่อผู้แต่งวันชัย แซ่เตีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2554.
เลขเรียกT385 ว426จ,006.68 ว63อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator super workshop สำหรับเวอร์ชั่น 9-CS2 / ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง.
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกT385 .ธ647 2549,006.6 ธ37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator workshop CS2 : ใช้ได้ทั้ง CS1 และ CS2 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ เขียน ; พันจันทร์ ธนวัฒนเส...
ชื่อผู้แต่งชลมารค พันธุ์สมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2549.
เลขเรียกT385 .ช45 2549,006.686 ช225อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInsight Illustrator CS3 / บุญญาดา ช้อนขุนทด.
ชื่อผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.
เลขเรียกT385 .บ73 2550,006.686 บ444อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInsight Illustrator CS5 / บุญญาดา ช้อนขุนทด, หทัยรัตน์ ศรีเมือง, พรพรรณ แพฝึกฝน.
ชื่อผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.
เลขเรียกT385 บ444อ6,006.68 อ74อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องlllustrator CS3 Workshop / ชลมารค พันธุ์สมบัติ.
ชื่อผู้แต่งชลมารค พันธุ์สมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซล มีเดีย, 2550.
เลขเรียกT 385 ช10ฝ,006.6869 ช762อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องlllustrator CS5 ฉบับผู้เริ่มต้น : ออกแบบเวกเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ / ปิยะ นากสงค์
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554
เลขเรียกT385 ป64 2554,006.68 ป36อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องlllustrator สำหรับมือใหม่ CS2/ อมรรัตน์ จิตประภา.
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ จิตประภา.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกT 385 อ286อ 2550,006.68 อ16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ Illustrator CS / บุญญาดา ช้อนขุนทด.
ชื่อผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2548.
เลขเรียกT385 บ74,006.6 บ43ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา