Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล / อนุพงศ์ อวิรุทธา
ชื่อผู้แต่งอนุพงศ์ อวิรุทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2559
เลขเรียกHF5548.32 อ193บ 2559,658.401 อ193บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital community Thailand 2020 / ธเรศ ปุณศรี
ชื่อผู้แต่งธเรศ ปุณศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2559]
เลขเรียกส.ร. 621.381 ธ578ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital Future : อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล / สฤณี อาชวานันทกุล
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital future : อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล / สฤณี อาชวานันทกุล.
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2558.
เลขเรียกHM851 ส357ด 2558,303.4 ส357ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDropship จับเสือมือเปล่าออนไลน์ เปิดร้านไม่มีของก็ขายได้ / วิฑูร แสงทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูร แสงทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น , 2562.
เลขเรียก658.872 ว31ด 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNo bullshit social media : เผยกลยุทธ์จัดหนัก รุกตลาดอาณาจักรออนไลน์ ไม่เพ้อผัน ไม่ตามกระแส เห็นผลทั...
ชื่อผู้แต่งฟอลส์์, เจสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย, 2555
เลขเรียกHF 5415.1265 ฟ19 2555,658.872 ฟ178น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559.
เลขเรียก658.4038 ด919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility / เจย์ เบเออร์, เขียน : ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต, แปล
ชื่อผู้แต่งเบเออร์, เจย์ ผู้แต่ง
เลขเรียกHF5415.1265 บ75,658.812 บ831ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลงานอย่างมีประสิทธิผล / โดย วิลเลียม เอ. ชีมานน์, จอห์น เอช. ลิงเกิล ; แปลและเรียบเรียงโดย ศ...
ชื่อผู้แต่งชีมานน์, วิลเลียม เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544.
เลขเรียกHD56.25 ช577,658.3125 ช36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับ Internet เพื่อธุรกิจส่งออก : เอกสารประกอบการฝึกอบรม / กรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกับ...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ ( 2539 : กองฝึกอบรมการส่งออก)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : NECTEC, 2539.
เลขเรียกHC445.ฮ9ท72 ก525 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัล และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย = Relationship between digital...
ชื่อผู้แต่งภัทร์ชา ชยพันธนาการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพลเมืองดิจิทัล [electronic resource] / วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561.
เลขเรียกHM851 ว432ค 2561eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือส่งเสริมความรู้การทำธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล [electronic resource] / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2562.
เลขเรียกHC79.I55 ค74 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา