Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมท้าวฮุ่งหรือเจือง / วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม
ชื่อผู้แต่งวรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกPN1008.T5 ว263ก 2532,398.22 ว 184 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสุวรรณสามชาดก / พระมหาพิทักษ์ สุเมโธ (ทองเหลือง).
ชื่อผู้แต่งพระมหาพิทักษ์ สุเมโธ (ทองเหลือง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกBQ1470.ส7 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 / โดย สุภาสิณี คุ้มไพรี.
ชื่อผู้แต่งสุภาสิณี คุ้มไพรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกPL4157 ส75 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญาภาษิต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ นิตยา ภักดีบัณฑิต
ชื่อผู้แต่งนิตยา ภักดีบัณฑิต
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก398.9951 น 631 ผ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพสะท้อนสังคมและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ในเรื่องสั้นของ นิมิตร ภูมิถาวร / เรณู มหาวนา
ชื่อผู้แต่งเรณู มหาวนา
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกPN3055 ร765ภ 2529,895.9183 ร 836 ภ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีท้องถิ่นพินิจ / สุกัญญา ภัทราชัย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกPL4204.9 .ว45,398.2 ส41ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของพระคัมภีร์ไบเบิลต่อวรรณกรรมตะวันตก / แดงต้อย มาลาสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งแดงต้อย มาลาสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกBS1235.55 ด82 2553,809.93522 ด944อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของพระคัมภีร์ไบเบิลต่อวรรณกรรมตะวันตก / แดงต้อย มาลาสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งแดงต้อย มาลาสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกBS1235.55 ด82,220 ด944อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของวรรณคดีไทยที่มีต่อการสร้างภาพในเครื่องปั้นดินเผาสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 5 / สิริกมล สมว...
ชื่อผู้แต่งสิริกมล สมวงษ์.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานศิลปกรรมร่วมสมัยไทย / วาสนา บุญปัน.
ชื่อผู้แต่งวาสนา บุญปัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทฤษฏีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกNX180.S6 ว65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของเจน แอร์ ของชาร์ลอตต์ บรองเต และรีเบกกา ของดาฟเน ดู โมริเย ที่มีต่อนวนิยายไทย / คลอพร ราซ...
ชื่อผู้แต่งคลอพร ราซิดี
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร = Indian cultural influence in Cambodia during pre-A...
ชื่อผู้แต่งเพียรพิทย์ เกิดสมบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.
เลขเรียกว 306.0954 พ949อ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา