Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับชีวิต / ตอบโดย วิทยา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง, [252-?].
เลขเรียกBF ว234 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology of persuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี เขียน ...
ชื่อผู้แต่งชาลดินี, โรเบิร์ต บี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกBF774 ช526,153.852 ช27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology ofpersuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี, เขียน ; ...
ชื่อผู้แต่งชาลดินี, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2560
เลขเรียกHF 5386 ช526ก,153.852 ช274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โน้มน้าวใจและจูงใจคน = Influence the psychology of persuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี ; ศุภิก...
ชื่อผู้แต่งชาลดินี, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2559
เลขเรียก153.852 ช274ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีปกครองคน = Power, influence, and persuasion / โดย Kathleen K. Reardon ; แปลและเรียบเรียงโดย ...
ชื่อผู้แต่งรีอาร์ดอน, แคทลีน เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549.
เลขเรียกHM1256 .ร67 2549,658.4092 ร39ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีปกครองคน = Power, influence, and persuasion / โดย แคทลีน เค. รีอาร์ดอน; แปลและเรียบเรียงโดย เ...
ชื่อผู้แต่งรีอาร์ดอน, แคทลีน เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกHM 1256 ร499ก 2550,658.4 ร499ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดดี ๆ ต้องมีเรื่องเล่า : สุดยอดศิลปะแห่งการสื่อสารเพื่อการจูงใจ = The power of storytelling ...
ชื่อผู้แต่งเบนเน็ตต์, ไท
พิมพลักษณ์159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
เลขเรียก808.54 บ818ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดดีๆ ต้องมีเรื่องเล่า = The power of storytelling / ไท เบนเน็ตต์ ; ณัฐ เลิศสุธรรม, แปล ; นวพัน...
ชื่อผู้แต่งเบนเน็ตต์, ไท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2560
เลขเรียกPN4129 บ-ก 2560,808.543 บ555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2533 ของผู้บร...
ชื่อผู้แต่งยุทธศักดิ์ ฮมแสน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535].
เลขเรียก372.19 ย365ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงต่อสตรีในละครโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร = Violence a...
ชื่อผู้แต่งนิรมล บางพระ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียกวจ 791.457 น744ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพแห่งตนและสภาพแวดล้อม ในโรงเรียน ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่...
ชื่อผู้แต่งมยุรี สิงห์โทราช
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกBF697.5 ม189ค 2536,370.158 ม 235 ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจูงใจคนให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง = How to change anybody / DAvid J. Lieberman ; พูนลาภ อุทัยเลิศอ...
ชื่อผู้แต่งไลเบอร์แมนม เดวิด เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2550.
เลขเรียกBF637.C4 ล95 2550,153.85 ล93ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโน้มน้าวใจคน = The science of infuluence / ผู้เขียน Kevin Hogan ; เรียบเรียงโดย อรชุมา เก่งช...
ชื่อผู้แต่งโฮเกน, เดวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิด, 2550.
เลขเรียกHF5386 ฮ67,153.852 ฮ92ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะทำอย่างไรเมื่อใจซึมเศร้า / แฮเลียต บี. ไบรเกอร์ ; แปลโดย ธัญญลักษณ์
ชื่อผู้แต่งไบรเกอร์, แฮเลียต บี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วลัยลักษณ์, 2533.
เลขเรียกBF575.D34 บ971จ 2533,152.454 บ971จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาคลินิก : สมองมนุษย์ (เรือนใจ) เล่ม 1 / ประมวญ ดิคคินสัน.
ชื่อผู้แต่งประมวญ ดิคคินสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527.
เลขเรียกWM420 ป348 2527,153 ป349จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา