Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลกระทบของการผลิตอิฐมอญที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรนภา อุ่นคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 613.1 ฉ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เศษก้อนเชื้อเห็ดร่วมกับเถ้าลอยเป็นตัวเติม สำหรับกระบวนการผลิตอิฐมอญ./ วิทยานิพนธ์ของ ...
ชื่อผู้แต่งธณิชา ดวงจันทิพย์.
เลขเรียก691 ธ152ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตอิฐดินเชิงประกอบจากแกลบและน้ำยางธรรมชาติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นพิดา หิญชีระนันทน์, ชินช...
ชื่อผู้แต่งนพิดา หิญชีระนันทน์ ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอิฐประหยัดพลังงาน / ณัฐวุฒิ วงษ์แหวน, พร้อมวุฒิ เนื้ออ่อน, พิเชษฐ ไชยชาญ
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ วงษ์แหวน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณความชื้นในวัสดุก่อสร้างบางชนิดโดยเทคนิคการกระเจิงกลับของนิวตรอน / เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศด...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร 2504-
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาอิฐมอญ-มวลเผาโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (ระยะที่ 1) : รายงานการวิจัย เรื...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ จันบัวลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง = Study of the properties of Cla...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ใจปัญญา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและการสร้างห้องอบแห้งสำหรับอิฐสามัญ = Design and construction of drying chamber for common ...
ชื่อผู้แต่งสรวิศ มูลอินต๊ะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 697.22 ส177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ราย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องรีดอิฐมอญ = Brick Screw Conveyor Cylinder Machine / ประเสริฐ บัณฑิโต, สั...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ บัณฑิโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกปพ 150005 ป419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของกำแพงอิฐมอญที่ก่อด้วยปูนทรายผสมน้ำยางพารา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ต่อศักดิ์ เลิศศรี...
ชื่อผู้แต่งต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกTS1920 ต55 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตอิฐมอญระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรรณิกา...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ เกิดมงคล
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งถวิลจิต ชาตะเวที.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของอิฐมอญ อิฐบล็อก และอิฐมวลเบาที่มีผลกัดกร่อนจากมูลสุกร = Effect of pig manure corrosionon on ma...
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ลายมั่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา