Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขึ้นรูปอิฐทนไฟ / โดย กำพล คำดอกรับ, พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
ชื่อผู้แต่งกำพล คำดอกรับ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ / รัฐกร อุดมสุข = The overall effec...
ชื่อผู้แต่งรัฐกร อุดมสุข
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของอิฐทนไฟอลูมินาสูง = The Development of Thermal Insulation High A...
ชื่อผู้แต่งพีรดา ศรีสันติธรรม
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเผาอิฐทนไฟ / โดย กิตติ บุญประคอง, ยงเกียรติ ศรีธนชัยกุล, สัญชัย วุฒิประชารัฐ
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุญประคอง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพของอิฐทนไฟโดยใช้ทรายชัยนาทเป็นวัตถุดิบหลัก = The Study of Basic Phy...
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ ขาวดี
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2528 : มอก. 554-558 / สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528-2541]
เลขเรียกT60.3 ม435ม 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรูปร่างและขนาดของอิฐทนไฟ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.เซ็นเตอร์เพรส, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 10-11 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.เซ็นเตอร์เพรส, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 4 - 6 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.เซ็นเตอร์เพรส, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.เซ็นเตอร์เพรส, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม - แมกนีไซต์และแมกนีไซต์ - โครม / สำนักงานมาตรฐา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.เซ็นเตอร์เพรส, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ / ประจิต หาวัตร = Cost accounting system for refractory brick i...
ชื่อผู้แต่งประจิต หาวัตร
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา อุตสาหกรรมอิฐทนไฟ / กอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งกอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2525.
เลขเรียก338.4766672 ก357ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปร่างและขนาดของอิฐทนไฟ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุดิบและส่วนผสมในการทำอิฐทนไฟ = Raw materials and compositiions of insulation fired brick / ฉัต...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย เพชรสุรีย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา