Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
เลขเรียกKPT2630 .ส636 2551,342.593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายการศึกษา, 2541.
เลขเรียกJQ1745.A1 ช451ร 2541,351.001 ช451ร3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538.
เลขเรียกJQ1745.A1 ช451ร 2538,320.9593 ช116ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJQ1745.A1 ช2167 2554,351 ช64ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง54 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ : บันทึกเพื่อการศึกษาและความรอบรู้เบื้องหลังการบริหารประเทศของ 54 รัฐบาลทั้...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จดหมายเหตุ, 2550.
เลขเรียกJQ1745 อ168ห,351 อ15ห
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO กลยุทธ์การบริหารงานจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2546.
เลขเรียก352.23 ซ31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษ ฉบับสอบ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: 2555.
เลขเรียกKPT1572 พ938 2555,กม 347.593 พ66ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษ ฉบับสอบ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ by Desire Group.
ชื่อผู้แต่งเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Desire Group, 2553.
เลขเรียกKPT 1572 พ66 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษฉบับสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Desire Group, 2553.
เลขเรียกKPT1572 พ276 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร / โดย วิษณุ เครืองาม.
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข / ลือชา วนรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิชาการสาธารณสุข, 2543.
เลขเรียกRA395.T5 ก437 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณี พ.ศ. 2526-2529 / ปัญญา สุชีวะ = Control of the go...
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุชีวะ
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัติ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ชื่อผู้แต่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548.
เลขเรียก328.34 ล512ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร / ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540
เลขเรียกJF251 ช62 2540,323.4 ช486ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา