Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อก...
ชื่อผู้แต่งชนิดา หันสวาสดิ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
เลขเรียก641.56314 ช152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อก...
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
เลขเรียก641.56314 ก494 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารในมิติภูมิปัญญาท้องถิ่นของการทำขนมไทยในภูมิภาคตะวันตกบน...
ชื่อผู้แต่งประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกวจ 915.93 ป357ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 2550 : น่าน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสืบค้นฐานข้อมูลอาหารไทย 4 ภาค / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก641.59593 ก232ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยระบบข้อมูลพื้นฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศ = Thailand's funden...
ชื่อผู้แต่งสิรี ชัยเสรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกTP372.5 ส732
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นและเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / คณะน...
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา สุวรรณโณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์, 2557.
เลขเรียก641 ณ58ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา