Found: 264  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวกิน" ถิ่นอีสาน / สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกนคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกTX 681 อ392น [2543],392.37 ศ615น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 25-
เลขเรียก647.95593 ธ362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2550].
เลขเรียกTX 907.5 .T5 ห15 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาฬส...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข สารวิถี
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกLB3479.T5 ส587ก 2535,วจ 371.716 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547.
เลขเรียกTD313.ท9 ก176 2547,333.91 พ17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในศตวรรษที่ 21 = Stratigies for the Northeast Agricultura...
ชื่อผู้แต่งองค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : องค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น, 2537.
เลขเรียก630 อ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมบนพื้นที่ดอนในภา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
เลขเรียกSB202.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์ในปีที่ 2 เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่ดอนในภาคตะวั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกSB202.T5 ก446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์ในปีที่ 3 เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่ดอนในภาคตะวั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกSB202.T5 ก446ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูดซับฟอสเฟตในดินชุดต่าง ๆ ที่มีรูปออกไซต์ของเหล็กและอลูมินัมในปริมาณต่างกัน / อมรา วงษ์จันทร์แด...
ชื่อผู้แต่งอมรา วงษ์จันทร์แดง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคปลาในบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ในลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด : กรณีศึกษา นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ขวัญพิชฌาย์ เย็น...
ชื่อผู้แต่งขวัญพิชฌาย์ เย็นสุดใจ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = conference on technology and developmen...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2537 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2537]
เลขเรียกT175 ก482,600 ก482ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารของแม่บ้านในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเหนือ / โดย สมฤทธิ์ อินทราท...
ชื่อผู้แต่งสมฤทธิ์ อินทราทิพย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2533.
เลขเรียกTX361.H68 ส276(5) 2533,648 ส276ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการผลิต การถนอมอาหาร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของชุมชนเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ / ...
ชื่อผู้แต่งชนมน จันทะลี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 641.4 ช34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา