Found: 273  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2524]
เลขเรียกRA5 ส639ส 2524,QV5 ส728,641 ส691ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 สารเคมี อันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม / สมชาย ภัทรธนานันท์, ผู้เรียบเรียง ; ทัศนีย์ แน่นอุดร, บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2539.
เลขเรียกQP905 ส728 2539,QV600 ส668 2539,615.902 ส238ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2548.
เลขเรียกHC79.C63 ส67,WA900 ค124 2548,381.34 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRapid and highly sensitive analysis of ethoxyquin residues in shrimp using ultra performance liquid ...
ชื่อผู้แต่งSongkran Chikakul.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาปริมาณสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ / ดวงพร วินิจกุล.
ชื่อผู้แต่งดวงพร วินิจกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก641.47 ด211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาสารบอแรกซ์ในอาหารของร้านอาหารประจำหอพักนักศึกษา = Determination of borax in foods of dormit...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา พุทธเกิด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
เลขเรียกว 664.06 ก484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถนอมอาหาร / ชมภู่ ยิ้มโต.
ชื่อผู้แต่งชมภู่ ยิ้มโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกTX601 ช44,641.4 ช16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ : 19-22 เมษายน 2531 ณ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อส...
ชื่อผู้แต่งวิทยา วราสวัสดิ์
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.).
เลขเรียก641.47 ว582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากไคโตซานที่ผลิตได้จากแหล่งต่าง ๆ และสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ / ...
ชื่อผู้แต่งเปรมกมล ภูแก้ว.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก664.07 ป711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ ส...
ชื่อผู้แต่งประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549
เลขเรียกTX531 ป-ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีสภาวะแวดล้อม เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แมงกานีส และสังกะสีในผัก สำห...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันติ, 2500-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลหนามแดงเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Foo...
ชื่อผู้แต่งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา], 2555.
เลขเรียก664 ว536ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบ เอสเอพี อีซีซี 6.0 สำหรับธุรกิจเคมีอาหาร = SAP ECC 6.0 implementation for food chemistr...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา ตระกูลเอื้อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 005.74 ป172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 3 / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกSB950.3.T5 ก643 2548,W20.5 ส863ก 2548,วจ 363.192 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา