Found: 177  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2548.
เลขเรียกHC79.C63 ส67,WA900 ค124 2548,381.34 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาปริมาณสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ / ดวงพร วินิจกุล.
ชื่อผู้แต่งดวงพร วินิจกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก641.47 ด211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาสารบอแรกซ์ในอาหารของร้านอาหารประจำหอพักนักศึกษา = Determination of borax in foods of dormit...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา พุทธเกิด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
เลขเรียกว 664.06 ก484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถนอมอาหาร / ชมภู่ ยิ้มโต.
ชื่อผู้แต่งชมภู่ ยิ้มโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกTX601 ช44,641.4 ช16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ : 19-22 เมษายน 2531 ณ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อส...
ชื่อผู้แต่งวิทยา วราสวัสดิ์
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.).
เลขเรียก641.47 ว582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากไคโตซานที่ผลิตได้จากแหล่งต่าง ๆ และสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ / ...
ชื่อผู้แต่งเปรมกมล ภูแก้ว.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก664.07 ป711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีสภาวะแวดล้อม เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แมงกานีส และสังกะสีในผัก สำห...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันติ, 2500-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบ เอสเอพี อีซีซี 6.0 สำหรับธุรกิจเคมีอาหาร = SAP ECC 6.0 implementation for food chemistr...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา ตระกูลเอื้อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 005.74 ป172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 3 / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกSB950.3.T5 ก643 2548,W20.5 ส863ก 2548,วจ 363.192 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 4 / สุริยพงษ์ วัฒนาศักดิ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์จำกัด, 2548.
เลขเรียก668.6 ก276 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารรอบตัวกับการจำแนก = The developm...
ชื่อผู้แต่งแฟรี่ เนียมณรงค์, 2503-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / วรรณี จิรภ...
ชื่อผู้แต่งวรรณี จิรภาคย์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกTP456.S94 ว44 2548,546.72324 ว17ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณของสีที่ปนเปื้อนอยู่ในพริกแกง และกะปิ / อรวรรณ กริ่งเกษมศรี
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ กริ่งเกษมศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก664.06 อ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ Cd, Zn, Pb, Cu ในตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค Differential pulse anod...
ชื่อผู้แต่งธะเนตร ชลธนสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้สารไคโตแซนเพิ่มความคงทนของอาหารกุ้งกุลาดำในน้ำ / อรพิมพ์ มงคลเคหา.
ชื่อผู้แต่งอรพิมพ์ มงคลเคหา, 2518-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา