Found: 745  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
ชื่อผู้แต่งอาหารและยา, สำนักงานคณะกรรมการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2524
เลขเรียก614.3 อ221ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2543.
เลขเรียกRA776.5 ห362 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3ds max 9 สำหรับมือใหม่ / อนุรักษ์ ภู่เนตร.
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ ภู่เนตร.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกTR897.7 .อ36 2550,WA695 น276ภ 2556,006.693 อ199ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา เรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria monocytogenes ในลักษณะของ biofilm บนพื้นผิวต่า...
ชื่อผู้แต่งเนรมิต จันทราชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของวิธีการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในพริกแห้งต่อคุณภาพของปลา...
ชื่อผู้แต่งชินวุฒิ สุขอ้วน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษเรื่องการตรวจจุลินทรียที่เป็นดัชนีชี้บ่งถึงอันตรายในแหนมไส้กรอกเปรี้ยว และหมูยอเพื...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี สาริกะวณิช
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียก658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFood additive-drug interaction induced mutagens and possible prevention / Suyanee Suharitdamrong = ...
ชื่อผู้แต่งSuyanee suharitdamrong.
พิมพลักษณ์1996.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกTP370 ส882 2544,664.02 ส882จ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
เลขเรียกTP370 ส882 2546,WA695 ส882ร 2546,664.02 ส882จ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
เลขเรียกTP370 ส882 2544,664.02 ส882จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
เลขเรียกTP373.5 ส7จ 2545,664.02 ส47จ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2543.
เลขเรียกTP372.7 ส75,664 ส47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHACCP เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร / [รายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือ HACCP เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เมทนี สุคนธรักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียกTP372.5 ฮ274,WA695 H117 2542,664.028 ส181ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องHazard analysis critical control point : HACCP ความปลอดภัยในอาหาร [videorecording] / สถาบันเพิ่มผ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา