Found: 1,032  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง บก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแก้ว, [254-]
เลขเรียกTX601 ร192,641.4 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง.
ชื่อผู้แต่งธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแก้ว , 2537.
เลขเรียก641.1 ธ - ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง159 ภูมิปัญญาไทยกับการแปรรูปพืชผลการเกษตรเพื่อการค้า / โดย ชมรมเพื่อนเกษตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : นานาสาส์น, 2546].
เลขเรียกTX601 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของอัตราการแช่แข็งต่อข้าวหุงสุกและเนื้อไก่ระหว่างการเก็บรักษา...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ท่าม่วง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องผลกระทบของตัวดูดซับออกซิเจนและการรั่วของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของ...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ สิงห์ทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องผลของการฉายรังสีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด = Effect...
ชื่อผู้แต่งถิรจิต พิมล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการผลิตปลาเส้นจากปลาน้ำจืดเสริมใยอาหาร= Addition of dietar...
ชื่อผู้แต่งสุรินธร ทองคง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาข้าวตัง...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ ชิตสาครกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 891 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการเก็บมะม่วง (พันธุ์แรด) ในสภาพบรรยากาศควบคุม = Controlled a...
ชื่อผู้แต่งเดือนรุ่ง เบญจมาศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA preservation of rice bran by heat treatment in fluidized bed / Varasak Lerttriluck = การเก็ยถนอมร...
ชื่อผู้แต่งVarasak lerttriluck.
พิมพลักษณ์1980.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrying Characteristcs and Quality and drying characteristics of dried papaya pretreated with binary ...
ชื่อผู้แต่งSugiharto Purnamasidi.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of freezing rate and fluctuating storage temperature on quality of frozen bread dough and ap...
ชื่อผู้แต่งYuthana Phimolsiripol.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGood ideas kitchen / สุทธิพงษ์ สุริยะ
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงษ์ สุริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2548.
เลขเรียกTX651 ส773,641.5 ส44ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา