Found: 242  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
ชื่อผู้แต่งอาหารและยา, สำนักงานคณะกรรมการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2524
เลขเรียก614.3 อ221ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2524]
เลขเรียกRA5 ส639ส 2524,QV5 ส728,641 ส691ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524.
เลขเรียกRM300 .ค14 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2548.
เลขเรียกHC79.C63 ส67,WA900 ค124 2548,381.34 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียก658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 / ของ กองควบค...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2540.
เลขเรียกK ก117ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าโลกว่าด้วยสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มที่คนไทยควรรู้ / โดย สุธาบดี สัตตบุศย์ ; บรรณ...
ชื่อผู้แต่งสุธาบดี สัตตบุศย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุพีเรีย พริ้นติ้ง, 2545.
เลขเรียกHD9000.5 .ส735 2545,341.75471 ส784ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาหาร และมาตรฐานอาหาร = Food legislation \& Standardization / พัฒน์ สุจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522.
เลขเรียกTX553.A3 พ525ก 2522,344.04232 พ525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร / พัฒน์ สุจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
เลขเรียก641.026 พ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร / พัฒน์ สุขจำนงค์
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุขจำนงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522
เลขเรียก344.04232 พ525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร / พัฒน์ สุจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522.
เลขเรียก344.042 พ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร = Food Legislation & Standardization/ พัฒน์ สุจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.
เลขเรียกK 3626 พ525ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร = Food legislation \& standardization / พัฒน์ สุจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.
เลขเรียกK3626.A7S5 พ525 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา