Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงอาสาสมัคร = Volunteer spirit / เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและก...
ชื่อผู้แต่งโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBJ1533.G4 ค962 2551,174 ค94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่ม โครงการยกระดับพื้นฐาน การศึกษาของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขต...
ชื่อผู้แต่งทวี บรรดาศักดิ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก374.012 ท 118 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเ...
ชื่อผู้แต่งซัรฟุดดีน หะยี
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก371.14124 ซ117ก 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดศูนย์บริการ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรร...
ชื่อผู้แต่งเกษม แก้วเจริญ.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก374.1104 ก 876 ข 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่พึงประสงค์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำ...
ชื่อผู้แต่งสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก361.37 ส724ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในระ...
ชื่อผู้แต่งสมภพ เส้งรอด.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก361.37 ส205บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในจังหวัดสตูล / ฮอชาลี ม่าเห...
ชื่อผู้แต่งฮอชาลี ม่าเหร็ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
เลขเรียก614.092 ฮ19บ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา / พีรวัส ยันตรกิจ.
ชื่อผู้แต่งพีรวัส ยันตรกิจ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก625.7 พ785บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครเดินสอนการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตการศึกษา 2 / เจริญ สุวรร...
ชื่อผู้แต่งเจริญ สุวรรณวงศ์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536
เลขเรียก374.01 จ57ป 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร =...
ชื่อผู้แต่งวิชุดา เสพสมุทร, 2521-
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการวางแผนงานสาธารณสุขระดับชุมชน ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ วงษ์ขจรเลิศเมธา
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก362.12 พ 976 ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของครูประจำ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ของ...
ชื่อผู้แต่งเจริญ เทวะเวชพงษ์
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก374.112 จ 868 ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องลักษณะที่พึงประสงค์และลักษณะที่เป็นจริงของครูประจำกลุ่ม การศึกษานอกโรงเรียนสายสา...
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริพูนสวัสดิ์
พิมพลักษณ์(นครราชสีมา : ศูนย์พัฒนาบุคลากรกรมการศึกษานอกโรงเรียนสถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2538?).
เลขเรียกLB2832.4.T5 ย384ร 2538,374.1104 ย 669 ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา