Found: 395  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMindfulness in action ฝึกใจง่าย ๆ เก่งได้อีก / วรภัทร์ ภู่เจริญ, เขียน ; ศรีสุภา ส่งแสงขจร, เรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้แต่ง
เลขเรียกBQ5630.S2 ว233m 2562,153.8 ว233ม 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องจริง ธรรมปฏิบัติ / ของ พระครูภาวนาวิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 2471-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจริญรัฐการพิมพ์, [2532?]
เลขเรียก294.3444 พ322ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมฐาน 40 / โดย พระมหาวีระ ถาวโร (ฤาษีลิงดำ).
ชื่อผู้แต่งพระราชพรหมยาน (วีระ ถาโรมหาเถร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2518.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสชีวิต / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2545
เลขเรียกBQ5630.A6 พ831ก,294.3144 พ831ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจิต : ความดีสากล / ผู้เทศน์, พระมหาสมเกียรติ วรยโส ; ผู้เรียบเรียง, สมสุดา ผู้พัฒน์.
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมเกียรติ วรยโส 2507-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา, 2553.
เลขเรียกBQ 5630 .S16 พ17 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมม่า, 2552.
เลขเรียกBQ5630.V5 ส48 2552,294.344 ส243ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติที่ใจ / รัญจวน อินทรกำแหง.
ชื่อผู้แต่งรัญจวน อินทรกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมสวัสดี, 2551.
เลขเรียกBQ5630 ร349 2551,อ 294.35 ร113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติอบรมจิต / วัดบวรนิเวศวิหาร ; วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, อุปถัมภ์การพิมพ์
ชื่อผู้แต่งวัดบวรนิเวศวิหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2558
เลขเรียกBQ5360 ว-ก 2558,294.3444 ก469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการการผสมผสานแนวความคิดทางจิตวิทยาตะวันออก - ตะวันตก [text] / ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาตะวันออก - ตะวันตก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
เลขเรียกวจ 150 จ683ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการการผสมผสานแนวความคิดทางจิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก / จัดโดย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกBF76.5 จ75,150 ก475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกสมาธิ = Practice of maeditation / สุจิตรา อ่อนค้อม [text]
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2547
เลขเรียก294.353 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกสมาธิ = Practice of meditation / สุจิตรา อ่อนค้อม
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549
เลขเรียกBQ 5630 .S16 ส42 2549,294.3444 ส753ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานบัญชี [electronic resource] = Effect...
ชื่อผู้แต่งธัชกร โบว์แดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งประไพ มีศิลป์.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก294.3443 ป335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา