Found: 1,308  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2001-0006 การเงินส่วนบุคคล : เงินทองของมีค่า : หลักสูตรสำหรับอาชีวศึกษา / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ชื่อผู้แต่งธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550
เลขเรียกHG 4014 ธ15 2550,332.4 ธ214ง2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ / วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเข...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก621.8092 ท592ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ราชมงคลภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ; บรรณาธิการ มนัส อนุศิริ. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2548
เลขเรียก378.593 ม19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 ปี กรมอาชีวศึกษา : รายงานประจำปี 2535-2536 / กรมอาชีวศึกษา.
ชื่อผู้แต่งกรมอาชีวศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536.
เลขเรียก370.113 อ616ร 2535-36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / [กองบรรณาธิการ สิริรักษ์ รัชชุศานติ, ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553
เลขเรียกLC1047.T5 ห27 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / [กองบรรณาธิการ สิริรักษ์ รัชชุศานติ, ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียกLC1047.T5 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, [2553].
เลขเรียกLC1047.ท9 ก47,370.113 ก218ห 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, กระทร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?].
เลขเรียก370.113 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, [2553]
เลขเรียกLA1221 ห111 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สิริรักษ์ รัชชุศานติ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียกLC1047.T5 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สิริรักษ์ รัชชุศานติ, วณิชย์ อ่วมศรี ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียก370.113 ห11 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกLC 1047.T5 ส691ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช / วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกLG395.N61 ว6ห 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พ.ศ. 2477-2537 / วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : วิทยาลันฯ, 2537.
เลขเรียกLG395.ท9อ624 ห24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา / วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : วิทยาลัย, 2541
เลขเรียก378.05 ว34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา