Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSexteen Thailand / ผู้รวบรวม เอกรงค์ ภานุพงษ์, กนกวลี ตรีวัฒนากุล และทีมข่าวเหยี่ยวเดือนเก้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2546
เลขเรียกHQ799.8.T5 ซ499 2546/2,364.153 ซ499
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe nature and properties of soils / Nyle C. Brady, Ray R. Weil.
ชื่อผู้แต่งBrady, Nyle c.
พิมพลักษณ์Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1996.
เลขเรียกS591 B7 1996,631.4 Br799N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว : เอกสารประกอบการประชุมสัมนาวิชาการผู้พิพากษาส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว (2543 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว, 2543.
เลขเรียก345.08 ก485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียกHV6251 ว486,364.36 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น / วาทินี จันทร์เจริญ
ชื่อผู้แต่งวาทินี จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม : รายงานการวิจัย / โดย อนันต์ชัย เขื่อนธรรม และคนอื่น...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ชัย เขื่อนธรรม.
เลขเรียก364.3092 อ19ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต / พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์.
ชื่อผู้แต่งพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก516 ภ233ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 2535-2539 / โดยโครงการบรรทัดสวยช่วยเยาวชน ร่วมกับคณะกรรมการติดตา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง, [2539]
เลขเรียกHV9278 ก452 2535-39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยบางประการของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ = Analysis of some factors ...
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดของผู้ต้องขังวัยหนุ่มในคดีลักทรัพย์ : กรณีศึกษาทัณฑสถาน...
ชื่อผู้แต่งเอมอร สุขเจริญ.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก364.36 อ911ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นเพศหญิง ที มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต [elect...
ชื่อผู้แต่งปัทมา บุญลี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งยลดา รวมทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เ...
ชื่อผู้แต่งโยธิน เกษศิริโยธิน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทาง การลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง : กรณีศึกษาโ...
ชื่อผู้แต่งนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา