Found: 2,529  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุก" แดนลงทัณฑ์คนทำผิด / เปี๊ยก จักรวรรดิ์
ชื่อผู้แต่งเปี๊ยก จักรวรรดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549
เลขเรียก364 ป762ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มาตรการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น (พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานทางบก ทาง...
ชื่อผู้แต่งพิศวาท สุคนธพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกส.ร. 364.135 พ387ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เครือข่ายการค้ามนุษย์ ศึกษาเปรียบเทียบประเทศลาวและประเทศกัมพูชา : การป้องกันและแก้ไข" : รายงานการศ...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ วาสิกะสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
เลขเรียก364.153 ว115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต / มูฮัมหมัดร...
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), 2561
เลขเรียกK2100 ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ห์ 1000 เหลี่ยม ของ ทรชน / น้ำเพชร, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งบุญรอด โมราเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2513.
เลขเรียก364 บ43ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีพอกเงินโจรเสื้อนอก / พิเชียร คุระทอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชียร คุระทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกHG221.3 พ6ห 2540,345.0268 พ 659 ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีฟอกเงิน : โจรเสื้อนอก / พิเชียร คุระทอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชียร คุระทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
เลขเรียกHV8079.ง7 พ65,332.9 พ32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีฟอกเงิน โจรเสื้อนอก / พิเชียร คุระทอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชียร คุระทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539
เลขเรียก332 พ655ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ อาชญากรรม / ชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ อาชญากรรม.
ชื่อผู้แต่งชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ อาชญากรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2537].
เลขเรียกPN4784.C8 ช44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 คดีเขย่าขวัญระหว่างการใช้กฎอัยการศึก / ปราโมทย์ สุดนิคม.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ สุดนิคม.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2516.
เลขเรียก923.41 ป172ย 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2425 อั้งยี่คอรงเมือง : จากโพ้นทะเลสู่กรุงสยามจากจับกังมาเป็นมาเฟีย / สังคีต จันทนะโพธิ
ชื่อผู้แต่งสังคีต จันทนะโพธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2554.
เลขเรียกDS570.C5 ส533 2554,364.106 ส112ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2440 ผู้ร้ายเมืองสยาม / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.
ชื่อผู้แต่งเวนิสา เสนีย์วงศ์ฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, [2541?]
เลขเรียกDS582 ว73 2541,364.4 ว913ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2552 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2552.
เลขเรียก346.01 ว361ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา