Found: 6,543  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม" : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ / นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ... [และค...
ชื่อผู้แต่งนันทวรรณ วิจิตรวาทการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 363.7392 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบของกลไกยืดหยุ่นรูปแบบใหม่ภายหลัง ค.ศ.2012 ที่มีต่อประเทศไทย" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นิ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.70526 น376ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ของกรุงโตเกียว จังหวัดฮิโรชิม่า เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ...
ชื่อผู้แต่งศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.70526 ศ467น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน : 24 มีนาคม 2532 / กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2532.
เลขเรียกQ179.9 ว187ส 2532,354.4 ว587ส 2532 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุตสาหกรรมในกลุ่มเติบโตดี : รวมบทวิเคราะห์ / โดย ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2538.
เลขเรียกHD2902.55 .ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ : ชุด ลม ฟ้า อากาศ / วิริยะ สิริสิงห ราบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกQC981 ว6ห 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี 4 นักเขียนไทย : ดอกไม้สด ศรีบูรพา ไม้เมืองเดิม ม.จ. อากาศ ดำเกิง / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548]
เลขเรียกPL4200.A56 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี 4 นักเขียนไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก928.9591 ห159 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQC870 อ985 2556,551.6 อ94ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 จอมทัพไทย/ ศรีพนม สิงห์ทอง.
ชื่อผู้แต่งศรีพนม สิงห์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2506.
เลขเรียก923.2593 ศ228ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 สถานที่โปรดของคนที่คุณชื่นชอบ = 150 places they love / อภิชาญ ศิริโชติ.
ชื่อผู้แต่งอภิชาญ ศิริโชติ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สามารถ มัลติมีเดีย, 2555.
เลขเรียกTX945 .อ46 2555,647.95 อ252ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, 2541.
เลขเรียกTL725 ก455ก 2541,354.79 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2008 BEST thailand's beds the travelers : most complete directory of thailand's hotels & resorts pl...
พิมพลักษณ์Bangkok : Torpic of cancer co.,ltd, c2007.
เลขเรียกTX907 B561,915.9306 T974
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา