Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง61 ปี กรมสรรพสามิต / จัดทำโดย กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพสามิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2536.
เลขเรียกHJ2950.55 ก169ป 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสรรพสามิต / เฉลิมชัย วสีนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2530. โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม.
เลขเรียกK4572 ก118 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ร.ต.บุญฤทธิ์ ลักสกุล และ ร.อ.สมบูรณ์ ผิวอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิลปสนอง, 2534.
เลขเรียกKQB975 . T5 ก26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก343.0553 ส747ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต = Excise tax laws หน่วยที่ 1-7/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาว...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2544.
เลขเรียกHJ 5730 ส747ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต = Excise tax laws หน่วยที่ 8-15/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขา...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2544.
เลขเรียกHJ 5730 ส747ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาคำพิพากษาฎีกาภาษีอากร / นิวัฒน์ อริยะ.
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ อริยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2549.
เลขเรียกKPT 3546.5 น37 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมรถยนต์กับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ / มงคล เจริญศรี = Automob...
ชื่อผู้แต่งมงคล เจริญศรี
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต / โดย ชลธาร วิศรุตวงศ์.
ชื่อผู้แต่งชลธาร วิศรุตวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2550.
เลขเรียกHJ5707.ท9 ช43,336.2786797 ช223 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ / สุรัสวดี แสนสุข
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี แสนสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี = Tax auditing and control หน่วยที่ 1-7/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาว...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2546.
เลขเรียกHJ 3617.55 ส747ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี = Tax auditing and control หน่วยที่ 8-15/.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2541.
เลขเรียกHJ 3617.55 ส747ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานสรรพสามิต = Excise administration หน่วยที่ 1-8/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิ...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2541.
เลขเรียกHJ 5731.T5 ส747ก 2541,336.271 ส 41 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานสรรพสามิต = Excise administration หน่วยที่ 9-15/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาว...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2546.
เลขเรียกHJ 5731.T5 ส747ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559) / ยุพดี ศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกลด์ เพาเวอร์, 2559
เลขเรียกHJ 2250 ย384ก,657.46 ย384ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา