Found: 160  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที ฟิตสมองอัจฉริยะ / กาเรท มัวร์, เขียน ; ผู้แปล ศรินธร ซอหะซัน.
ชื่อผู้แต่งมัวร์, กาเรท
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : Crown, 2557
เลขเรียก153 ม117ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที ฟิตสมองอัจฉริยะ = Kids'' 10-minute brain workout / Gareth Moore ; ศรินธร ซอหะซัน, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งมัวร์, กาเรท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกGV1493 ม385,153.93 ม385ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / บรรณาธิการ มงคล หลัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกTC513 ห111,923.19593 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 สู่สวรรคาลัย = Journey to Heaven / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2560
เลขเรียกDS586 ก 2560,923.1593 ภ416ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 สู่สวรรคาลัย = Journey to heaven / คณะผู้เขียน กมลวรรณ ลิ้มทองกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2561
เลขเรียก923.1593 ก832 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องMy Brilliant Brain [videorecording (DVD)] = ปลดล็อคอัจฉริยะภาพมนุษย์ / เอสทีจี มัลติมีเดีย ร่วมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด(ผู้จำหน่าย), 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต / [จัดทำโดย ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ].
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น เพรส, 2560.
เลขเรียก923.1593 ดถ919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบศูนย์วิทยาการในโรงเรียน โครงการนำร่อง ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก และเยาวชน / กานดา พุทธ...
ชื่อผู้แต่งกานดา พุทธรักษา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก371.95 ก 482 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย / [จัดทำต้นฉบับ พิมพร ชัยจิตร์ส...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการพระอัจริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550
เลขเรียกPL4168 ก525,495.91 ก525ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย / พิมพร ชัยจิตร์สกุล ... [และคน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย (2550 : ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกPL4159 .ก652 2551,410 พ417
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเพี้ยนผู้เปลี่ยนโลก / ปริยากร สุทธิธรรม.
ชื่อผู้แต่งปริยากร สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555.
เลขเรียกCT203.ท9 ป47,305.9089 ป473ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูคอมพิวเตอร์ของแผ่นดิน / สถาบันราชภัฎเพชรบุรี คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฎเพชรบุรี คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2542.
เลขเรียกอ 923.1593 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูภาษาไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สถาบันราชภัฎนครสวรรค์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฎนครสวรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกอ 923.1593 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควงกล้องท่องโลก = Camera in motion : a global perspective / นิติกร กรัยวิเชียร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2555.
เลขเรียกDS575.5.C5 ค178,779.3 ท622ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา