Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้ / เอเลน นอทบอห์ม
ชื่อผู้แต่งนอทบอห์ม, เอเลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวิทัศน์ , 2553
เลขเรียกRJ506 น355ส 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutistic child : hope to be cured / โดย เพ็ญแข ลิ่มศิลา
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข ลิ่มศิลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกWM203.5 พ884a 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจกรองการกลายพันธุ์ของยีน Alpha-Neurexin 1 ในเด็กไทยที่เป็นออทิซึมสเปคตรัม : รายงานการวิจัยฉบับ...
ชื่อผู้แต่งพรพรต ลิ้มประเสริฐ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกRJ506.A9 พ435 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา ; วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, 2555
เลขเรียกสร 371.94 ก643ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินพัฒนาการและแนวทางในการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกโดยสหสาขาวิชาชีพ / เบญจมาศ พระธานี และคณะ
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ พระธานี
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกRJ506.A9 บ784ก,WS350.8.P4 บ784ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา : การประชุมสัมมนา ; วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา : (2555 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 371.94 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และ บกพร่องทางการเรียนรู้ : ระยะที่ 1 การสร้างกระบ...
ชื่อผู้แต่งดารณี อุทัยรัตนกิจ, อาจารย์ที่ปรีกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก371.9 ด422กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล [text] : รายงานการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557
เลขเรียกวจ 371.9 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านทักษะการปรับตัวในเด็กกลุ่มอาการออทิซึม...
ชื่อผู้แต่งเอื้ออารี พร้อมเพรียง
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาสลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกRJ506.A9 อ85 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการโดยใช้ Denver II developmental screening (Denver II) ในกลุ่มเ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ ศรีเทพ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาสลัยสงขลานครินทร์, 2553
เลขเรียกRJ506.A9 อ79 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนตรงร่วมกับสื่อวีดีทัศน์เพื่อเพิ่มความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้อื่นของเด็กออทิสติก / โดย หทัยทิพย์...
ชื่อผู้แต่งหทัยทิพย์ หนูมงกุฏ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLC3965 ห36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม = Stimulation and Strengthening of ...
ชื่อผู้แต่งพรมณี หาญหัก
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2560
เลขเรียกRJ506.A9 พ255 2560,WS350.8.P4 ค695 2560,618.928982 พ443ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาเด็กออทิสติกแบบองค์รวม (เทคนิค DIR/ฟลอร์ไทม์) / กิ่งแก้ว ปาจรีย์
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว ปาจรีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2560.
เลขเรียกRJ506.A9 ก632 2560,WM203.5 ก632ค 2560,616.858 ก72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้กิจกรรมบบำบัด เพื่อออทิสติก / ศุภลักษณ์ เข็มทอง, วัฒนารี อัมมวรรธน์ และ กันนิกา เพิ่มพูนพั...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ เข็มทอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แปลนพริ้นติ้ง, 2556, [2013]
เลขเรียกWS350.8.P4 ศ721ช 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา