Found: 483  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 พรรษา ของพระพุทธเจ้า / พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) 2456-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2537.
เลขเรียกBQ888.T5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 พรรษา ของพระพุทธเจ้า / พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) 2456-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2532.
เลขเรียกBQ888.T5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI love ธรรมะ ฉบับเริ่มชีวิต อริยสัจ 4 / พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์ text
ชื่อผู้แต่งพัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิฟดอทคอม 2556
เลขเรียก294.301 พ113อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏแห่งธรรม / สุภีร์ ทุมทอง.
ชื่อผู้แต่งสุภีร์ ทุมทอง.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2552.
เลขเรียกBQ 4210 ส46 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรม : มนุษย์มาเกิดได้อย่างไร : มนุษย์เกิดมาทำไม : มนุษย์ตายแล้วไปไหน / พิศ เงาเกาะ.
ชื่อผู้แต่งพิศ เงาเกาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2531.
เลขเรียกBQ4435 พ67 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมฐาน 40 / โดย พระมหาวีระ ถาวโร (ฤาษีลิงดำ).
ชื่อผู้แต่งพระราชพรหมยาน (วีระ ถาโรมหาเถร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2518.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมเหนือกรรม / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2520.
เลขเรียกBQ4430 พ7,294.35 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมตามหลักอริยสัจ 4 เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการพุทธอุทยาน กรณีศึกษา : ...
ชื่อผู้แต่งพระชัยวัฒน์ อคฺคปญฺโญ (หันกลาง)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก333.75 พ321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีแก้ทุกข์ / โดย ปิ่น มุทุกันต์.
ชื่อผู้แต่งปิ่น มุทุกันต์, พ.อ., 2459-2515.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2507.
เลขเรียกBQ4235 .ป65 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีแก้ทุกข์ ฉบับสมบูรณ์ / ปิ่น มุทุกันต์.
ชื่อผู้แต่งปิ่น มุทุกันต์, พ.อ., 2459-2515.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2507.
เลขเรียกBQ4235 ป67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ [Text] บัวอุษา
ชื่อผู้แต่งบัวอุษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นกฮูก พับลิชชิง 2555
เลขเรียกB162 บ284,294.382 บ217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอน...
ชื่อผู้แต่งวันศิริ ก่อเกียรติอาภา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.3175 ว436ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำหลักพุทธปรัชญาเรื่อง อริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาของครูในสังกัดเขตพื้นที...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร วงศ์ชาลี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3175 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการตามหลักอริยสัจ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวั...
ชื่อผู้แต่งอรนุช จันทร์แก้ว
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 371.2 อ329ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา