Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChemometric study of essential oils from Thai cinnamomum species / Benja Chaveevanchol = การศึกษาเค...
ชื่อผู้แต่งBenja Chaveevanchol.
พิมพลักษณ์2006.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลอย [videorecording] ; ทรงผนวช ; ประติมากร ; เทคโนโลยีสารสนเทศ ; ทำขวัญ ; ดาหลา (พันธุ์ไม้) ; ทรงพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลฺยาณธมฺมกถา / แสดงโดย พระอโนมคุณมุนี วัดราชาธิวาศ. สืบคดีลึกลับ / แปลและเรียบเรียงโดย นายพันตำราจ...
ชื่อผู้แต่งพระอโนมคุณมุนี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2476.
เลขเรียกAC158 .อ395
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการป่าไม้ประจำปี 2527 / กรมป่าไม้.
ชื่อผู้แต่งกรมป่าไม้.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ฝ่ายแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม กองจัดการป่าไม้, 2527.
เลขเรียกSD118 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร : รายงานผลการวิจัย = Economic aqu...
ชื่อผู้แต่งจงกล พรมยะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก639.37 จ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้ : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งเนตรนภิส เขียวขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 634.44 น547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ์ขนมอบด้วยฟิล์มไคโตซานที่เติมนาโนอิมัลชันจากน้ำมันเปลือกอบเชย / อนัญญา วงศ์นาถกุล,...
ชื่อผู้แต่งอนัญญา วงศ์นาถกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น โดยวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิสร่วมกับการตรวจวัดเชิง...
ชื่อผู้แต่งพชร เมินหา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกQD40 พ24 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากอบเชยเทศโดยใช้น้ำกึ่งวิกฤต / โดย นุชา สายพุฒิกสิกร.
ชื่อผู้แต่งนุชา สายพุฒิกสิกร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกTP156.E8 น72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2541.
เลขเรียกQK46 ส36,635.9 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ / กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ กองส่งเสริมพืชสวน, 2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนะนำพืชสมุนไพร และเครื่องเทศที่มีศักยภาพในการส่งออก / ของ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิช...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2532.
เลขเรียก338.1757 ค695
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนางสุนีย์ จันทร์น้อย ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันพฤหัสบด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครพูดสลับลำเรื่องวิวาหพระสมุท / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2509.
เลขเรียกPL4203 ม12ว,895.912 ม113บ3 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีทำศพ / ของกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศอลปากร], 2517.
เลขเรียกDS568 ล331 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา