Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChemometric study of essential oils from Thai cinnamomum species / Benja Chaveevanchol = การศึกษาเค...
ชื่อผู้แต่งBenja Chaveevanchol.
พิมพลักษณ์2006.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลอย [videorecording] ; ทรงผนวช ; ประติมากร ; เทคโนโลยีสารสนเทศ ; ทำขวัญ ; ดาหลา (พันธุ์ไม้) ; ทรงพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร : รายงานผลการวิจัย = Economic aqu...
ชื่อผู้แต่งจงกล พรมยะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก639.37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้ : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งเนตรนภิส เขียวขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 634.44 น547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น โดยวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิสร่วมกับการตรวจวัดเชิง...
ชื่อผู้แต่งพชร เมินหา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกQD40 พ24 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากอบเชยเทศโดยใช้น้ำกึ่งวิกฤต / โดย นุชา สายพุฒิกสิกร.
ชื่อผู้แต่งนุชา สายพุฒิกสิกร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกTP156.E8 น72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนะนำพืชสมุนไพร และเครื่องเทศที่มีศักยภาพในการส่งออก / ของ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิช...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2532.
เลขเรียก338.1757
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครพูดสลับลำเรื่องวิวาหพระสมุท / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2509.
เลขเรียกPL4203 ม12ว,895.912 ม113บ3 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีทำศพ / ของกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศอลปากร], 2517.
เลขเรียกDS568 ล331 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้อบเชยและกานพูล ร่วมกับการบรรจุแบบสุญญากาศในการยืดอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของเนื้อปลาท...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา แดงปรก
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก639.3758
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็ง / ศิริพร น่าชม = Effects of cinnamon on quality o...
ชื่อผู้แต่งศิริพร น่าชม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : อบเชย (มอก. 1214-2537) = Thai industrial standard : Cinnamon / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกHD9211.C55 ม62,658.56 ม 508 ม 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2537 : มอก. 316-1215 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2537-2541]
เลขเรียกT60.3 ม435ม 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาธาตุอบเชย : ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพอันยั่งยืน / บรรณาธิการ-ผู้เขียน : สันติสุข โสภณสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย, 2549.
เลขเรียกRS164 ย64,615.32323 ส587ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องวิธีการขยายพันธุ์และการเก็บเกี่ยวเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่าบางชนิดในสกุลอ...
ชื่อผู้แต่งสมคิด สิริพัฒนดิลก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกSB307.C5 ส234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา