Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักพิมพ์ล้อล้านนา, [2558].
เลขเรียกDS 522.6 ต341 [2558],305.8 ต341 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกิจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย : ล้อล้านนา, 2557
เลขเรียกDS527.9 ม56,330.951 ต267
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทางอันดามัน : เมาะตะมะ-มะละเหม่ง / ผู้เขียน รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
ชื่อผู้แต่งรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิชญา, 2552.
เลขเรียกDS527.7 ร72,959.1 ร42ต 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเดินทางบนเส้นทางวงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว / เรื่องและภาพถ่...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558.
เลขเรียกDS522.6 บ268,305.8 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชามและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนค...
ชื่อผู้แต่งมณีมัย ทองอยู่
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
เลขเรียกHT361 ผ42 2556,307.74 ม134ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นที่อำนาจและวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนบริเวณพรมแดนกัมพูชา-ลาว ภายใต้กระแสการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโ...
ชื่อผู้แต่งไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวจ 390.9596
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง : เอกภาพและความหลากหลาย ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (2550 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHF1416.6.T35 ก64 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนา ชาติพันธุ์ และการพัฒนาระดับภูมิภาคในเขตลุ่มน้ำโขง / วสันต์ ปัญญาแก้ว : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
เลขเรียก306.0959
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง ณ เชียงราย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2553.
เลขเรียกDS523.2 ม84,959.361 ช84ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Mekong-Salween : peoples, waters and the g...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกDS523.2 .ม87 2551,333.91 ก27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลของ : วิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งโขงไทย-ลาว = Life along the Mekong : a photo narrative of the Thai-Lao...
ชื่อผู้แต่งอุดมรัตน์ ดีเอง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียกDS588.ต553 อ73 2550,306.0959 อ792ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง = Mekong museum pieces / ผู้เรียบเรียง พลวัฒ ประพัฒน์ทอ...
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2557.
เลขเรียกDS522.6 ค961,อ306.0959 ม881 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใกล้แผ่นฟ้าที่ซาปา / ชาธร สิทธิเคหภาค.
ชื่อผู้แต่งชาธร สิทธิเคหภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551.
เลขเรียกDS556.39 ช63 2551,915.97 ช519ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา