Found: 935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตุลาคม 22 วันศึกษาประชาบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : องค์การฯ, [2522?].
เลขเรียกLC136.ท9 อ23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง. [text]
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คบไฟ 2544.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ธ286ป 2544,352.0593 ธ11ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540 = 100 years of Local Government in Thailand, 1987-1997 /cธ...
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.
เลขเรียกJS7153.2.A5 ธ37 2545,352.0593 ธ11ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกJS7404.ก1 ธ37,352.0593 ธ285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ....
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, 2546.
เลขเรียกK ก117ข 2546,342.07 ค121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ทิพวรรณ สุราษฎร์
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ สุราษฎร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี / อัจฉรา โพธิชัย
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โพธิชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานช่างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง / อุดม รักษ์ศักดิ์ศรี
ชื่อผู้แต่งอุดม รักษ์ศักดิ์ศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ศิริรัตน์ สวัสดิเวทิน
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ สวัสดิเวทิน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี พ...
ชื่อผู้แต่งนิรัตน์ เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2556.
เลขเรียกJF1525.C59 น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง ปี พ...
ชื่อผู้แต่งนิรัตน์ เพชรรัตน์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก324.6 น647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง ปี พ...
ชื่อผู้แต่งนิรัตน์ เพชรรัตน์, 2502-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเสือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง ปี ...
ชื่อผู้แต่งนิรัตน์ เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2556
เลขเรียกว 324.9593 น3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา