Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จากมือบนสู่มือล่าง" การดำเนินงานขององค์การสาธารณประโยชน์อิสลาม : กรณีศึกษามูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ฉิมวิเศษ.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHD 62.6 ณ17 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJo seidantai youran = โจะเซอิดังไตอิโยอุรัง = 1994 Directory of grant-making foundations guide to pr...
ชื่อผู้แต่งโจะเซอิดังไตอิชิเรียวเซนต้า
พิมพลักษณ์Japan : Danichi shiki jutpan kabushiki kaisha, 1993.
เลขเรียกHD2769.15 J67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNGOs อีสาน : ทางเลือกแห่งพลังการเปลี่ยนแปลง / โดย คณะกรรมการประสานงาน องค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ภาคอีสา...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กป.อพช. ภาคอีสาน, [2540?]
เลขเรียกHN700.55.ต5 อ74 2540,307.72 ค121อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSE 50 กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร / ผู้เขียน คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร. ; ...
ชื่อผู้แต่งคณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2553.
เลขเรียกHD62.6 ค36,658.408 ว3211อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSE catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย / นักเขียน ปรัญชัย ฮวดชัย, ปริยาภรณ์ สุขสีทอง.
ชื่อผู้แต่งปรัญชัย ฮวดชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.), 2555.
เลขเรียกHD62.6 ป4อ 2555,658.4 บ74ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShan xing : 16 ge fei zheng fu zu zhi de li nian yu shi jian = ช่านสิง : 16 เก้อ เฟย เจิ้งฝู่จู่จือ...
พิมพลักษณ์Taibei : Jing Dian Za Zhi, 2007.
เลขเรียกHD2769.15 S52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSocial startup success : สู่ความสําเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม / Kathleen Kelly Janus, เขียน ; ลลิตา ผลผ...
ชื่อผู้แต่งเจนัส, แคธลีน เคลลี ผู้แต่ง
เลขเรียกHD62.6 .จ736 2562,658.048 จ718ซ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดขององค์การพัฒนาเอกชนไทย : การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากร / พรอัมริ...
ชื่อผู้แต่งพรอัมรินทร์ พรหมเกิด.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก361.76 พ319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในการระดมทุนขององค์กรสาธารณประโยชน์ในการทำงาน เพื่อสังคม / กวินดา วัชรสิงห์ = Comm...
ชื่อผู้แต่งกวินดา วัชรสิงห์
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อตั้งและการจัดการกองทุน : บทเรียนจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ [จุลสาร] / อูจินิโอ เอ็ม กอนซาเลส,...
ชื่อผู้แต่งกอนซาเลส, อูจินิโอ เอ็ม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.
เลขเรียกHC ก5ก 2547,361.76 ก353ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงกำไรมุลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว = Volunteer management in nonprofit...
ชื่อผู้แต่งสลิลา ไชยวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 302.14 ส173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงให...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา พุฒิมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 305.26 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกำไรในเขตกรุงเทพม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกW85 ก459(1) 2553,613 ก459(7) 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร / ...
ชื่อผู้แต่งปริญญา หรุ่นโพธิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD38 ป46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา